Главен експерт в отдел „Публични инвестиции, участия и концесии” на дирекция „Държавни помощи и реален сектор”
София
длъжност на пълно работно време

Главен експерт в отдел „Публични инвестиции, участия и концесии” на дирекция „Държавни помощи и реален сектор”

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Министерството на финансите, ул. “Г. С. Раковски” № 102, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЗМФ – 887/05.10.2021 г. на министъра на финансите
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”
в отдел „Публични инвестиции, участия и концесии” на дирекция „Държавни помощи и реален сектор”, както следва:
1. Описание на длъжността: Изготвяне на правни становища, писма и проекти на нормативни актове във връзка с дейността на отдела и дирекцията. Анализиране на информация и изготвяне на предложения за промени в приложимата нормативна уредба. Съдействие при организиране на изпълнението на правомощията и функциите на министъра на финансите в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала и в държавни предприятия. Изразяване на становища относно законосъобразното предоставяне на държавни помощи по смисъла на европейското и националното законодателство.
2. Размерът на основната заплата за длъжността е от 770 до 3200 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на финансите.

Изисквания и необходими умения

1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
- професионален опит: 4 години опит в правната област или придобит III младши ранг.
2. Допълнителните изисквания за длъжността са:
- висше образование по специалност „право“;
- ползване на английски език и/или на друг работен на Европейския съюз език;
- компютърни умения - MS Office, правно-информационни продукти и Internet;
- добро познаване и умения за прилагане на нормативната база в страната, в т.ч. Търговски закон, Закон за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане, Закон за концесиите, Закон за подземните богатства, Закон за устройството на Черноморското крайбрежие, Закон за приватизация и следприватизационен контрол;
- добри познания на националното и европейското законодателство в областта на държавните помощи, в т.ч. Закон за държавните помощи, Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
- познания в областта на правото на Европейския съюз, познаване и използване на регламенти, директиви и становища на Европейския съюз и Европейския съд.
3. Начинът за провеждане на конкурса е:
- практически изпит;
- интервю.
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/; Забележка: Българските граждани, които са отбелязали в заявлението, че са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, за допълнителни квалификации и за правоспособност; дипломи, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.) Забележка: Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.), в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;
- копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (копия на трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 21.10.2021 г. включително по един от следните начини:
- лично или чрез пълномощник, в сградата на Министерството на финансите, Център за административно обслужване (стая № 1) на партерния етаж – входа от ул. “Георги Бенковски”, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;
- по електронен път на адрес HR-Select@minfin.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационни табла във фоайето на входа на министерството на адрес - гр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 102 и пред Център за административно обслужване (стая № 1) - входа от ул. “Георги Бенковски”, както и на интернет страницата на министерството.
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на министерството.

Информация за контакт

Телефон: 9859 2624

VCD