Централна избирателна комисия
„Системен администратор“
Sofia
full-time
Between 2000 and 3000 bgn

„Системен администратор“

Sofia full-time Between 2000 and 3000 bgn

Job Description

ОБЯВА
Централната избирателна комисия обявява конкурс за заемане длъжността „Системен администратор“ (една щатна бройка) в Звено „Информационно и комуникационно осигуряване“, Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия (ЦИК).
І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – висше, минимална образователна степен „магистър“.
2. Професионална област – технически и инженерни науки, информационни технологии, приложна математика и други приложими за длъжността.
3. Минимален професионален опит – 5 години в областта на информационно-комуникационните дейности.
4. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е поставен под запрещение и да не е лишен по съответния ред от правото да заема посочената длъжност.
5. Да не са налице основания за установяване на конфликт на интереси с членове на Централната избирателна комисия и служители от администрацията на ЦИК.
ІІ. Специфични изисквания:
Задълбочени познания и практически опит в информационните системи, бази данни, програмиране и клиентски приложения.
ІІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Владеене на чужд език – английски /прилагане на документ ако притежава такъв/.
ІV. Кратко описание на длъжността:
Осъществява дейности по внедряване, администриране и поддържането на информационните системи и периферната техника в Централната избирателна комисия, поддържа наличния хардуер и софтуер, анализира нуждите от промяна и прави предложения за актуализиране и усъвършенстване на системите. Работи по конфигурирането и поддържането на сървърите и информационните системи и масиви на ЦИК. Разработва програмни продукти и бази данни и поддържа експлоатацията на съществуващите такива. Инсталиране, конфигуриране и поддържане на Linux и Windows операционни системи и приложения. Изискват се познания по Windows Server и Microsoft office. Да поддържа и следи за работата на интернет страницата на ЦИК, като въвежда информация и осъществява връзка с останалите участници в поддръжката. Поддръжка на машините за гласуване /СУЕМГ/.
V. Правоотношение: трудово.
VІ. Начин на провеждане на конкурса:
1. Решаване на тест.
С теста се оценяват познанията в областта на информационната и комуникационна техника, системен и приложен софтуер.
2. Интервю.
С интервюто се оценяват познанията в аналитична, комуникативна, организационна компетентност и др.
Методиката за оценяване се съобщава на кандидатите преди решаването на теста.

VІІ. Необходими документи:
1. Заявление за участие в свободен текст, адресирано до Централната избирателна комисия, с посочен адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и електронна поща.
2. Декларация в свободен текст за липса на ограниченията, посочени в т. 4 и 5 от раздел І.
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност. Дипломи, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
4. Копия от документи за придобита допълнителна квалификация (ако има такава).
5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
6. Автобиография.

VІІІ. Срокът за подаване на документите е 10 (десет) работни дни и започва да тече от деня, следващ датата на обявлението на интернет страницата на Централната избирателна комисия.
ІX. Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден в гр. София, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, официален вход /източно крило/, на вътр. тел. 3711 – Р. Цветанова – главен експерт „Човешки ресурси и ЗБУТ“, в срока по раздел VIII. При подаване на документите на кандидатите се връчва копие от длъжностната характеристика на длъжността. Работното време за приемане на документи е от 9,30 до 12,00 и от 13,30 до 17,00 часа.
Х. Срокът за провеждане на теста и интервюто е не по-рано от 7-дни, считано от деня, следващ датата на обявяване на интернет страницата на Комисията на списъка на кандидатите, които отговарят на минималните изисквания. В случай на промяна на срока кандидатите ще бъдат уведомени на посочен от тях телефон и на интернет страницата на Комисията.
ХІ. Назначаването се извършва след решение на ЦИК. Длъжността се заема при условията на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, като срокът на изпитване се определя на 6 (шест) месеца в полза на работодателя.
ХІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с провеждане на конкурса, включително за класиране и за назначаване, ще се обявяват на интернет страницата на ЦИК.
ХІІІ. Брой работни места, за които е обявен конкурса - 1 щатна бройка.
ХІV. Размер на основното трудово възнаграждение – 2000,00 лв.

Contact Information

Phone: 02-939-37-11

VCD