Експерт „Информационна сигурност“
София
длъжност на пълно работно време

Експерт „Информационна сигурност“

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

ОБЯВА
Централната избирателна комисия обявява конкурс за заемане длъжността Експерт „Информационна сигурност“ (една щатна бройка) в Звено „Информационно и комуникационно осигуряване“, Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия (ЦИК).
І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – висше, минимална образователна степен „магистър“.
2. Професионална област – технически и инженерни науки, информационни технологии, приложна математика и други приложими за длъжността.
3. Минимален професионален опит – 2 години в областта на информационно-комуникационните дейности.
4. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е поставен под запрещение и да не е лишен по съответния ред от правото да заема посочената длъжност.
5. Да не са налице основания за установяване на конфликт на интереси с членове на Централната избирателна комисия и служители от администрацията на ЦИК.
ІІ. Специфични изисквания:
Всички дейности, свързани с комплексната защита на информационните и комуникационните системи в Централната избирателна комисия.
ІІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Владеене на чужд език – английски /прилагане на документ ако притежава такъв/.
ІV. Кратко описание на длъжността:
Отговаря за изпълнението на процедурите по осигуряване на политиките за мрежова и информационна сигурност и за развитието на стратегии, политики и конкретни мерки за постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност, включително и планиране, изпълнение и управление изпълнението на проекти, засягащи сигурността и подобряването на работата. Контролира изпълнението на ежедневните процедури и текущи задачи по мрежова и информационна сигурност. Извършва обучение на членовете на ЦИК и служителите в администрацията във връзка с вътрешните правила за информационна сигурност, за работа с програмни продукти и ги подпомага при възникване на проблеми при работата им със софтуера. Участва в планирането на задачите и процедурите по осигуряване на необходимата защита на системата от сривове, неправомерен достъп и загуба на информация, както и в разработването на правила и инструкции относно ползването на базата данни и при извършване профилактика на програмните продукти и компютърни конфигурации, които се използват в ЦИК и при необходимост при обновяване на софтуера, използван в комисията, конфигуриране, инсталиране на операционна система, стандартен системен и приложен софтуер и антивирусни програми на компютърните системи. Организира работата по обобщаване на данните за потребностите от технически и програмни средства за защита на информацията, апаратурата за контрол, доставка ѝ, получаването и разпределението ѝ. Следи и събира информация за новостите в областта на информационните технологии и се съобразява с тях. Следи за работата на интернет страницата на ЦИК. Администрира и контролира достъпа на потребители до базата данни, управлява и следи за прибавянето на нови потребители към мрежите, осигурява и поддържа защитата на мрежата срещу опити за неоторизиран достъп.
V. Правоотношение: трудово.
VІ. Начин на провеждане на конкурса:
1. Решаване на тест.
С теста се оценяват познанията в областта на информационната и комуникационна техника и приложен софтуер.
2. Интервю.
С интервюто се оценяват познанията в аналитична, комуникативна, организационна компетентност и др.
Методиката за оценяване се съобщава на кандидатите преди решаването на теста.

VІІ. Необходими документи:
1. Заявление за участие в свободен текст, адресирано до Централната избирателна комисия, с посочен адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и електронна поща.
2. Декларация в свободен текст за липса на ограниченията, посочени в т. 4 и 5 от раздел І.
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност. Дипломи, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
4. Копия от документи за придобита допълнителна квалификация (ако има такава).
5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
6. Автобиография.

VІІІ. Срокът за подаване на документите е 10 (десет) работни дни и започва да тече от деня, следващ датата на обявлението на интернет страницата на Централната избирателна комисия.
ІX. Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден в гр. София, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, официален вход /източно крило/, на вътр. тел. 3711 – Р. Цветанова – главен експерт „Човешки ресурси и ЗБУТ“, в срока по раздел VIII. При подаване на документите на кандидатите се връчва копие от длъжностната характеристика на длъжността. Работното време за приемане на документи е от 9,30 до 12,00 и от 13,30 до 17,00 часа.
Х. Срокът за провеждане на теста и интервюто е не по-рано от 7-дни, считано от деня, следващ датата на обявяване на интернет страницата на Комисията на списъка на кандидатите, които отговарят на минималните изисквания. В случай на промяна на срока кандидатите ще бъдат уведомени на посочен от тях телефон и на интернет страницата на Комисията.
ХІ. Назначаването се извършва след решение на ЦИК. Длъжността се заема при условията на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, като срокът на изпитване се определя на 6 (шест) месеца в полза на работодателя.
ХІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с провеждане на конкурса, включително за класиране и за назначаване, ще се обявяват на интернет страницата на ЦИК.
ХІІІ. Брой работни места, за които е обявен конкурса - 1 щатна бройка.
ХІV. Размер на основното трудово възнаграждение 1900,00 лв.

Информация за контакт

Телефон: 02-939-37-11

VCD