Община Пловдив - Район Западен
Главен експерт "Електрификация"
Plovdiv
full-time

Главен експерт "Електрификация"

Plovdiv full-time

Responsibilities

Кратко описание на длъжността:
- Съгласува инвестиционни проекти по част „Електро”, за издаване на разрешения за строеж.
- Изготвя разрешения за строеж за външно ел. захранване на обекти, по съгласувани инвестиционни проекти.
- Проверява изпълнени ел. инсталационни работи на обекти и съгласува екзекутивни проекти по част “Електро” за издаване на становище, необходимо за получаване на удостоверение /разрешение/ за ползване на обекта.
- Дава тълкувания, устни и писмени консултации, по въпросите за които отговаря, съобразно действащата нормативна уредба.
- Прави проверки, проучвания и изготвя писмени отговори на запитвания по сигнали, молби и жалби.
- Събира, обработва и систематизира документи и информация по въпросите на ел. снабдяването и инфраструктурата, за осъществяване дейността в дирекция УТ
- Изготвя и участва в изготвяне на становища и проекти за решаване на проблеми от особена важност за района. Съдейства за съгласуването им с други организации и органи.
- Анализира, изучава и разработва експертни решения в областта на Електрификацията, ел. инфраструктурата, участва в работни групи и екипи.
- Участва в подготовка и провеждане на търгове и комисии съгласно компетенциите си.
- Участва в работата на РЕСУТ при район “Западен”
- Съдейства и съгласува работата на звената в районната администрация в здравеопазването и образованието по отношение на ремонти.
- Съгласува и изготвя справки, поискани от по-висшестоящи органи на администрацията и от ръководството на районната администрация.

Requirements and necessary skills

1. Минимални изисквания:
• Образование: бакалавър, електроинженер
• Минимален професионален опит – 2 (две) години
• Минимален ранг: IV (четвърти) младши

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Кандидатите следва да отговарят на условията за придобиване на пълна проектантска правоспособност (чл.230 ал.3 ЗУТ и чл.7 ал.3 точка в) и чл.7 ал.5 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране)
• Кандидатите да бъдат с намалена работоспособност 50% и над 50%, удостоверено с решение на ТЕЛК (чл.9а ал.2 от Закона за държавния служител)

3. Начин на провеждане на конкурса :
 Решаване на тест
 Интервю

4. Необходими документи за участие в конкурса:
-Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС (ДВ, бр.29 от 09.04.2021г.).
- Декларация, че кандидатът е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; е пълнолетен; не е поставен под запрещение; не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност. /чл.17 ал.3 т.1 НПКПМДС и чл.7 ал.1 ЗДСл/
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация. (Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага).
- Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или притежаван ранг; копия от документи, удостоверяващи че кандидатът отговаря на условията за придобиване на пълна проектантска правоспособност.
- Копие от решение на ТЕЛК за намалена правоспособност 50% и над 50%.

5. Място за подаване на документите за участие
5.1. Община Пловдив - Район "Западен", деловодство, адрес: гр. Пловдив, ул. “Вечерница” №1А. Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
5.2. Документите по т.4 може да се подават по електронен път чрез бутона "Кандидатстване", като в този случай заявлението по т.4.1. и декларацията по т.4.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

6. Срок за подаване на документите: 19.11.2021г. – 29.11.2021г. вкл.

7. Място за обявяване на списъците или други съобщения във връзка с конкурса – интернет-страницата на района и информационното табло във фоайето на Община Пловдив - Район "Западен", адрес: гр. Пловдив, ул. “Солунска” № 8, ет.1.
8. Размер на основната заплата за длъжността: определя се в рамките на минималния и максималния размер на степента, прилежаща към ниво на основна месечна заплата 20 съгласно НЗСДА. Степента се определя според притежавания от лицето професионален опит. Индивидуалният размер на ОМЗ се определя при съблюдаване размерите на ОМЗ на служителите на сходни позиции в звеното.

9. Предимство за кандидатите: Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.


Тел. за контакти : 032 / 60 48 55
Лице за контакти : К.Терзиева, Гл.експерт „Човешки ресурси”

Contact Information

Phone: 032 604 855

VCD