ИМПУЛС АД
more than 300 служителя Apply See employer
Контрольор качество
Gabrovo
full-time

Контрольор качество

Gabrovo full-time

Responsibilities

Извършва контрол по спазване на установените изисквания при разработването и внедряването на продукцията, в т.ч. стандартизационни документи, изработване и изпитване на опитни образци и пробни серии, технологическата подготовка на производството.
Извършва входящ контрол на суровини, материали, полуфабрикати, комплектовки, инструментална екипировка, опаковки, приемен контрол на готова продукция за съответствието и с установените изисквания за качеството.
Осъществява операционен контрол в производствените звена.
Бракува или маркира негодна или некачествена продукция и контролира изолирането на същата.
Заверява с подпис и печат съответствието на приетата продукция и отчетните документи за качеството и.
Спира по установения ред използването на материали, машини и екипировка, както и извършването на определени технологични операции при нарушаване изискванията за качество.
Участва в техническо обосноваване на рекламациите към доставчици и дава становище по рекламациите от потребителите.

Requirements and necessary skills

1. Образование - висше техническо по специалностите „МУ”; „ТМММ”; „МТТ”.
2. Трудов стаж – 3-4 години професионална практика.
3. Да прилага творчество и инициативност в извършваната работа.
4. Да има компютърна грамотност.

We offer

Твърдо възнаграждение + допълнително материално стимулиране;
Обучения и възможност за кариерно развитие;
Ваучери за храна;
Транспорт;
Специализирано работно облекло и ЛПС;
Дългосрочна заетост;
Сигурност, стабилност и дългосрочна перспектива.

Contact Information

Phone: 066 899 542

VCD