Ръководител на звено "Вътрешен одит"
гр.Трън
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Ръководител на звено "Вътрешен одит"

гр.Трън full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

Общинска администрация Трън

Responsibilities

Отговаря за цялостната дейност на звеното за вътрешен одит като изготвя и представя за съгласуване от Кмета на общината и от председателя на одитния комитет, проект на статут на звеното за вътрешен одит, стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит;
Организира, координира и разпределя задачите за изпълнение между служителите в Звеното, съобразно техните знания и умения;
Ръководи планирането, извършването и докладването на одитните ангажименти за даване на увереност чрез одит на системите, одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит, одит на информационните системи и технологии и преглед на състоянието;
Подпомага община Трън за постигане целите.

Requirements and necessary skills

1. Минимални изисквания:
1.1. Образование – висше с образователно-квалификационна степен – магистър; предпочитани професионални области: финанси, икономика, право, инженерни науки, други относими към спецификата на организацията.
1.2. Професионален опит – най-малко 3 години стаж в областта на вътрешния или външния одит.
1.3. Притежание на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
2. Допълнителни изисквания :
2.1. Да е дееспособен български гражданин;
2.2. Да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление;
2.3. Да не е лишен по съдебен ред от правото да упражнява професия;
2.4. Компютърна грамотност : работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/, правно-информационен софтуер, специализиран софтуер, Internet.
2.5. За ръководител на вътрешния одит не може да бъде назначавано лице, когато:
- е работило в Община Трън през последната една година по трудово или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор или служител в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията;
- е работило през последните две години по трудово или служебно правоотношение като ръководител на Община Трън или нейни подчинени структури;
- негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, работят или са работили на ръководна длъжност в Община Трън през последните две години.
Необходими документи:
1.Заявление за участие в конкурса/свободен текст/, с опис на приложените документи.
2. Документ за самоличност – оригинал (за справка) и копие;
3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация и/или специализация , които се изискват за длъжността – оригинал(за справка) и копие;
4. Документ, удостоверяващ професионалния опит на кандидата /трудова, осигурителна или служебна книжка/- оригинал(за справка) и копие;
5. СV на кандидата (европейски формат);
6. Концепция за дейността и развитието на звено „Вътрешен одит” в Община Трън, за период от три години (подробно разработена първата година).
7. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
8. Други документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации по преценка на кандидата.

We offer

Възможност за професионално развитие.
Индивидуалната основна месечна заплата се определя в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата, определени с нормативен акт.

Contact Information

Phone: 077319616

VCD Banner
JobTiger Banner