МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Главен инспектор в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
Sofia
full-time

Главен инспектор в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията

Sofia full-time

Job Description

ОБЯВЛЕНИЕ
Министерството на правосъдието на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № ЧР-01-241/04.05.2022 г. на министъра на правосъдието обявява конкурс за заемане на 2 /две/ щатни бройки за длъжността „главен инспектор в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията” в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерство на правосъдието, при следните условия:
Описание на длъжността: Длъжността „главен инспектор в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията” в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията е свързана с: контрол на администрацията и анализ за установяване на съответствие на нормативно определеното (приетите управленски решения, закони, правилници, наредби, вътрешна нормативна уредба) и фактическото състояние на контролираната административна единица; административен контрол върху управлението на собствеността и ресурсите в Министерство на правосъдието и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра; участия в работни групи: както на ниво министерство, така и в други министерства и Министерски съвет; разработване на вътрешни правила за работата на Инспектората, както и в рамките на администрацията на министерството; контрол по изпълнение на предписанията, дадени от контролни органи и анализ на резултатите; при необходимост изготвяне и предоставяне на правни становища, свързани с работата на Инспектората, както и други възложени задачи с юридическа насоченост; даване на правна консултация при възникнали юридически казуси във връзка с изготвяне констатации по доклади, както и при предложения за търсене на дисциплинарна отговорност.
1. Минималните изисквания по Класификатора на длъжностите в администрацията и специфичните изисквания, съгласно чл. 46б, ал. 1 от Закона за администрацията, за заемане на длъжността са:
1.1 Образователно-квалификационна степен – магистър;
1.2 Професионален опит – да притежава най-малко минималния ранг за длъжността III младши или професионален опит – 4 години, като за професионален опит се зачита опитът в държавната администрация.
2. Професионална област на придобитото висше образование: право с придобита юридическа правоспособност.
3. Достъп на работа с класифицирана информация: до ниво „строго секретно“ (след заемане на длъжността).
4. Начинът за провеждане на конкурса е решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията (Министерство на правосъдието) и интервю.
5. Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат заявление по образец – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/, към което да приложат:
5.1 декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
5.2 копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
5.3 копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност, ако е издадено преди 1 март 2011 г. В случай, че удостоверението е издадено след 1 март 2011 г., информацията ще се събира по служебен път;
5.4 копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг. Документите се представят в цялост и оформени съгласно нормативните изисквания;
5.5 копия от други документи по преценка на кандидата.
6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса лично от кандидатите или чрез пълномощник в Министерство на правосъдието - гр. София, ул. “Славянска” № 1, дирекция „Канцелария” от 09.30 ч. до 12.30 ч. всеки работен ден.
7. Документите може да се подават по електронен път на електронна поща tz_zyapkova@justice.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
8. Размерът на основната месечна заплата (ОМЗ) за длъжността е от 770 (седемстотин и седемдесет) лева до 2412 (две хиляди четиристотин и дванадесет) лева. Размерът на ОМЗ за длъжността се определя като минимум на размера на първа степен на нивото на ОМЗ и максимум – 60 % от сбора на минимума и максимума на трета степен на нивото на ОМЗ, съгласно Таблицата за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчитат размерите на достигнатите основни месечни заплати на служителите в същото ниво и степен на основна месечна заплата за длъжността в Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията, както квалификацията и професионалния опит на кандидата.
9. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Списъците на допуснатите/недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на министерството.


Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Канцелария“ от 09.05.2022 г. до 12.30 ч. на 23.05.2022 г. включително.

Contact Information

Phone: 029237481

VCD Banner
JobTiger Banner