Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
more than 300 служителя Apply See employer
Главен инженер, кадастър и съгласуване на проекти
София
full-time

Главен инженер, кадастър и съгласуване на проекти

София full-time

About us

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ – Централно управление
ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
В ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И КАДАСТЪР“
за длъжността: „Главен инженер, кадастър и съгласуване на проекти“
Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ) е юридическо лице - държавно предприятие по чл.62, ал.3 от Търговския закон, образувано на основание чл.9, ал.1 от Закона за железопътния транспорт. ДП НКЖИ съществува от 01.01.2002 г., когато в изпълнение на промени в Закона за железопътния транспорт Национална компания „Български държавни железници” е разделена на две компании – ДП НКЖИ и БДЖ – ЕАД.
Работно място: Административна сграда на Централно управление на ДП НКЖИ – гр.София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №110.
При проявен интерес изпратете на вниманието на отдел „Управление на човешките ресурси“:
- мотивационно писмо;
- актуална автобиография (СV);
- копие от диплом за завършено образование.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.
Данните на кандидатите са регистрирани и се съхраняват в отдел „Управление на човешки ресурси“, съобразно законовите изисквания за защита на данните, съгласно Регламент (ЕС 2016 / 679) и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Responsibilities

- Организиране на процедури, свързани с изменение на кадастралните карти и регистри; промяна на действащите кадастрални и регулационни планове, необходими за поддъране на имотите, предоставени за управление на ДП НКЖИ, в съответствие с тях, както и да съдейства при актуването на недвижимите имоти на ДП НКЖИ.
- Проучване и анализиране на документи необходими за извършването на разпоредителни сделки с недвижими имоти, движими вещи и вторични суровини.
- Дейности по съгласуване на проекти, разработки и инвестиционни намерения на външни на ДП НКЖИ ведомства, организации и частни лица при сближаване и пресичане на жп ареала, собственост на ДП НКЖИ, с оглед на спазване на нормативно-техническата уредба в Република България и координация със съществуващите и перспективни мощности на ДП НКЖИ.

Requirements and necessary skills

Образование: Висше, с образователно-квалификационна степен „магистър“.
Квалификационни изисквания: в сферата на архитектура, геодезия, транспортно строителство, инженерна геология, строителство на сгради и съоръжения.
Професионален опит: 8 години в сферата на техническите и административни дейности, свързани с недвижими имоти.
Компютърна грамотност и умения: програмни продукти с общо и специално предназначение (Word, Excel, Internet, AutoCad) и др.

We offer

- Постоянен и дългосрочен ангажимент по трудов договор;
- Социален пакет;
- Интересна и разнообразна работа;
- Натрупване на опит и познания;
- Възможност за професионално израстване.

Contact Information

Phone: 9322195

VCD Banner
JobTiger Banner