АБЕЦЕ Комюникейшън ЕООД
Директор на детска градина
София
full-time
Between 3000 and 4000 bgn

Директор на детска градина

София full-time Between 3000 and 4000 bgn

About us

Агенция "АБЕЦЕ Комюникейшън" търси директор на детска градина, намираща се в гр. София, кв. Бояна (в района на резиденция Бояна).

Работно време:
- Понеделник - петък - от 8.00 до 16.00 ч или от 10.00 до 18.00 ч.

Responsibilities

Директорът на детската градина:
- Планира, организира, контролира и отговаря за дейностите, свързани с приема, обучението, възпитанието и социализация в детската градина. Отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, възпитание и труд;
- Отговаря за спазването и прилагането на утвърдените образователни програми, методи и стандарти, чрез които се осъществява обучението и възпитанието в детската градина.
- Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати. Сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в детската градина в съответствие с Кодекса на труда. Организира ефективното управление на персонала, като създава условия за повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти;
- Контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите;
- Отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на институцията.
- Осъществява взаимодействие с родители, представители на организации и общности и социални партньори;
- Представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия.

Requirements and necessary skills

- Висше образования; образователна степен – магистър;
- Специалност от професионално направление „Педагогика”, специалност „Предучилищна педагогика“ с присъдена професионална квалификация детски учител;
- Професионален опит – не по-малко от 5 (пет) години учителски стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от ЗПУО и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
- Отлично владеене на английски език писмено и говоримо;
- Добра компютърна грамотност.
- Кандидати заемали длъжност „Директор“ или „Зам. Директор“ на детска градина ще се ползват с предимство.

We offer

- Заплата 3500 лв. нето + годишен бонус при постигане на добри резултати. Трудов договор.
- Годишен платен отпуск: 30 дни.

Ако това предложение Ви е заинтригувало, моля изпращайте автобиография, актуална снимки и препоръки, ако са налични. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю в агенцията. Агенцията НЕ ИЗИСКВА такса от кандидатите за работа.

Агенция "АБЕЦЕ Комюникейшън" притежава лиценз за извършване на посредническа дейност № 2265 от 03.05.2017 г.

Contact Information

Phone: +359 888617941

JobTiger Banner