Комисия за енергийно и водно регулиране
Директор на Дирекция "Обща администрация"
София
длъжност на пълно работно време

Директор на Дирекция "Обща администрация"

София длъжност на пълно работно време

За нас

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)
О Б Я В Я В А:
Подбор за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Директор на Дирекция „Обща администрация”
Минимални и специфични изисквания, предвидени в длъжностната характеристика:
• Образование – висше;
• Образователно-квалификационна степен – магистър;
• Професионална област – правни, икономически, стопански и технически науки;
• Специалност – всяка в посочените професионални области;
• Минимален професионален опит – 7 години в област/области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика.


Отговорности

Кратко описание на длъжността:
- Докладва на Председателя на КЕВР - по материята, а организационно - на главния секретар;
- Ръководи (непряко) екип от 33 служителя;
- Ръководи, организира, контролира, планира, координира и отчита изпълнението на задачите на служителите в дирекцията;
- Подпомага вземането на решения от председателя и членовете на комисията, като дава мотивирани становища, съвети и справки по поставени въпроси;
- Ръководи и контролира цялостната деловодна дейност на комисията, свързано с административното обслужване на гражданите и представителите на юридическите лица на принципа „едно гише“;
- Ръководи и контролира поддържането на автоматизирана информационна система за деловодна дейност, архивирането и съхранението на служебна документация;
- Ръководи и контролира информационно-технологичното обслужване на комисията и нейната администрация чрез внедряване и поддръжка на надеждни локални мрежи, комуникационно оборудване и компютърна техника;
- Ръководи и контролира поддръжката на моторните превозни средства, собственост на комисията, както и цялостното транспортно обслужване на комисията;
- Ръководи и контролира ведомствената охрана, пропускателния и противопожарен режим, както и чистотата в сградата на комисията;
- Ръководи и контролира провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки за нуждите на комисията и ръководи и контролира изготвянето и съхранението на досиетата на обществените поръчки;
- Ръководи осигуряването на работата на комисията чрез подготовка на материали за заседанията на комисията в областите на дейност на дирекцията;
- Предлага участието на служители от дирекцията в работни групи;
- Предоставя на главния секретар материалите за публикуване на интернет страницата на комисията, включително и такива по чл. 15, ал. 2 Закона за енергетиката (ЗЕ);
- Ежегодно и при поискване от председателя изготвя отчет за дейността на ръководената от него дирекция и прави предложения за подобряване на работата ѝ при необходимост;
- Организира и участва в подготовката на доклада за дейността на комисията по чл. 20, т. 4 от Закона за енергетиката (ЗЕ);

Изисквания и необходими умения

Допълнителна квалификация:
• Компютърна грамотност – MS Office, вкл. отлично владеене на MS Excel;
• владеене на английски или друг чужд език;

Специфични изисквания за умения:
• Способност да ръководи и мотивира;
• Способност да се изразява ясно и конкретно (писмено и говоримо) на български и английски език;
• Excel – поне на ниво Pivot tables;
• Аналитични умения;
• Познания в областта на управлението на човешките ресурси и в областта на организацията и управлението на финансите в публичния сектор;
• Желание за работа и учене;

Ние Ви предлагаме

Начин на провеждане на подбора:
- събеседване и практическа задача.
Кандидатите за участие в подбора следва да представят следните документи:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Документ, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен;
• Документ, удостоверяващ професионален опит;
Място и срок за подаване на документи:
Документите за участие се приемат всеки работен ден в КЕВР, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, стая 505 или на следния имейл адрес: EKlasanova@dker.bg, в срок от 30 дни от датата на публикуване на съобщението.
Кандидатите следва да се запознаят с изискванията, посочени в чл. 16, ал. 4 от Закона за енергетиката.
С входящ номер и дата се регистрират документите на кандидатите, представили всички документи, посочени в обявлението.
Информация във връзка с подбора за длъжността се обявява на: интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране - www.dker.bg и на информационното табло в сградата на КЕВР, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, партер.

Информация за контакт

Телефон: 9359 702

VCD Banner
JobTiger Banner