Комисия за енергийно и водно регулиране
50 - 300 служителя Apply See employer
Главен експерт в сектор "Човешки ресурси"
Sofia
full-time
Between 2000 and 3000 bgn

Главен експерт в сектор "Човешки ресурси"

Sofia full-time Between 2000 and 3000 bgn

About us

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)
О Б Я В Я В А:
Подбор за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Главен експерт в Сектор „Човешки ресурси и техническо обслужване“, Дирекция „Обща администрация”
Минимални изисквания, предвидени в длъжностната характеристика:
• Образование – висше;
• Образователно-квалификационна степен – бакалавър;
• Професионална област – стопански, социални и правни науки;
• Специалност – всяка в посочените професионални области;
• Минимален професионален опит – 4 години в област/области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика.

Допълнителна квалификация:
- Владеене на един чужд език е предимство;
- Компютърна грамотност: Много добри умения за работа с Word, Excel, e-mail кореспонденция, умения за работа в Internet.

Responsibilities

1. Разработва HR политики и процедури (подбор и набиране на персонал, политика за обучение) и отговаря за осъществяването им;
2. Участва в изработването на HR стратегията на Комисията;
3. Развитие и внедряване на цялостната концепция на ръководството в един бъдещ модел;
4. Участва в проучването на пазара на труда за определяне на възможни източници за задоволяване на потребността от служители.
5. Участва в отделните етапи от процеса на подбор на служители, спрямо изискванията на ръководството за съответната длъжност;
6. Определя избор на посоката на търсене в съответствие със свободната позиция;
7. Изготвя обяви и организира публикуването им;
8. Организира събиране и обработка на информация за кандидати;
9. Участва в установяване и поддържане на преки връзки с образователни институции, с цел провеждане на студентски стажове и наемане на млади специалисти в Комисията;
10. Участва в подготовката, организирането и координирането на централизирани и децентрализирани студентски стажове;
11. Следи бюджетите за обучение на Комисията;
12. Разработва и внедрява 360 градуса обратна връзка на базата на модел на компетентност;
13. Проучва концепцията на Комисията и изготвя план за действие за увеличаване на ангажираността на служителите;
14. Организира проучвания на мотивацията за работа и професионално- квалификационните потребности в Комисията;
15. Организира конкурси на оферти на учебни институции, оценки на програми, проекти, методически и други учебни материали, адресирани към квалификационните потребности на персонала в Комисията;
16. Организира обучение на персонала, координира работата за подобряване на квалификацията на служителите и развитие на тяхната кариера;
17. Изготвя становища, анализи и справки в областта на човешките ресурси;

Requirements and necessary skills

Начин на провеждане на подбора:
- събеседване и практическа задача.
Кандидатите за участие в подбора следва да представят следните документи:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Документ, удостоверяващ придобито образование;
• Документ, удостоверяващ стаж по специалността.

We offer

Място и срок за подаване на документи:
Документите за участие се приемат всеки работен ден в КЕВР, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, стая 505 или чрез бутона "Кандидатстване", в срок от 30 дни от датата на публикуване на съобщението.
Кандидатите следва да се запознаят с изискванията, посочени в чл. 16, ал. 4 от Закона за енергетика.
С входящ номер и дата се регистрират документите на кандидатите, представили всички документи, посочени в обявлението. Информация във връзка с подбора за длъжността се обявява на: интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране - www.dker.bg и на информационното табло в сградата на КЕВР, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, партер.

Contact Information

Phone: 9359 702

VCD Banner
JobTiger Banner