Детегледач/ка
София
длъжност на пълно работно време

Детегледач/ка

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Министерството на финансите обявява подбор за заемането на една длъжност „Детегледач/ка“ /код по НКПД: 53111001/, който/която ще полага грижи за децата на служителите на Министерството на финансите в изпълнение на проект № BG05М9OP001-1.096-0015-С01 „Създаване на условия за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на служителите на Министерството на финансите чрез осигуряване на почасова грижа за децата им на работното място“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по Приоритетна ос: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Описание на длъжността: Полагане на почасови грижи за децата на служителите на Министерството на финансите на възраст от 0 до 12 г., като основните задължения на длъжността са свързани с осигуряване на занимания за децата в зависимост от възрастта им и гарантиране на тяхната безопасност по време на престоя им в детския кът.

Срок на договора и работно време: Проектът включва субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца в рамките на 8 ч. на ден (пълен работен ден). Предвижда се периодът на заетост да бъде до 12 месеца, като всяко наето лице ще се грижи за минимум 5 деца. С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с изпитателен срок. Трудовите и осигурителните отношения на наетите в рамките на проекта лица, ще бъдат уредени при условията на българското трудово и осигурително законодателство.


Начин за провеждане на подбора:
- първи етап: по документи (одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю);
- втори етап: интервю.

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора са:
- заявление за участие в подбор по образец - - образец на заявление за участие в подбора може да се изтегли от интернет страницата на Министерството на финансите;
- автобиография (CV);
- копия на документи за завършено образование и за допълнителни квалификации съгласно изискванията към кандидатите по т. 1;
- служебна бележка/насочващо писмо, удостоверяващ че лицето е регистрирано в дирекция „Бюро по труда“ на територията на гр. София;
- копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (ако има такива).


Документите следва да бъдат представени в срок до 17.08.2022 г. включително по един от следните начини:
- лично или чрез представител, в сградата на Министерството на финансите, Център за административно обслужване (стая № 1) на партерния етаж – входа от ул. “Георги Бенковски”, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;
- по електронен път чрез бутона "Кандидатстване".

Изисквания и необходими умения

- завършено средно образование, като по-висока образователно квалификационна степен и/или придобита педагогическа правоспособност ще се считат за предимство;
- наличие на диплома/сертификати за преминато обучение /курс и др., от които да е видно, че кандидатите притежават професионална квалификация в сферата на образованието, социалните услуги за деца, здравеопазване или са преминали обучение за полагане грижи за деца;
- да са безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат длъжността.

Допълнителни изисквания, носещи предимство са:
- професионален опит, свързан с полагане на грижи за деца;
- много добре развити умения за общуване с деца на възраст до 12 години;
- познаване на Етичния кодекс на работещите с деца;
- компютърни умения - работа с MS Office.

Ние Ви предлагаме

Размерът на трудовото възнаграждение за обявената длъжност е от 900 до 1300 лв.

Описание на проекта: Основната цел на проектното предложение е да предостави възможност за по-доброто съвместяване на семейния и професионалния живот на служителите на Министерството на финансите чрез осигуряване на почасова грижа за децата им на работното им място. Реализирането на дейностите по проекта ще спомогне за превенция на отсъствието от работа на работещите родители чрез отпадане на необходимостта да ползват отпуск, когато по обективни причини в определени часове, в определени работни дни не могат да осигурят грижа за децата си.

Информация за контакт

Телефон: 9859 2624

JobTiger Banner