МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Главен вътрешен одитор
гр. София
full-time

Главен вътрешен одитор

гр. София full-time

Job Description

ОБЯВЛЕНИЕ

Министерството на правосъдието на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № ЧР-01-302/28.07.2022 г. на министъра на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „главен вътрешен одитор” в дирекция „Вътрешен одит“ в Министерство на правосъдието, при следните условия:
Описание на длъжността: Длъжността „главен вътрешен одитор” в дирекция „Вътрешен одит“ е свързана с: изпълняване функцията по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджети, включително финансираните със средства от Европейския съюз; изпълняване функцията по вътрешен одит и в Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, в случаите в които в него няма изградено звено за вътрешен одит; подпомагане ръководството на Министерство на правосъдието и неговите структури за постигане на целите им чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрола и управлението.
1. Минималните изисквания по Класификатора на длъжностите в администрацията и специфичните изисквания, съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, за заемане на длъжността са:
1.1 Образователно-квалификационна степен – бакалавър.
1.2 Професионален опит – да притежава най-малко минималния ранг за длъжността III младши или професионален опит – 4 години, от които 1 година в областта на вътрешния или външен одит.
2. Професионална област на придобитото висше образование: икономика; право.
3. Допълнителна квалификация – сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
4. Начинът за провеждане на конкурса е решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията (Министерство на правосъдието) и интервю.
5. Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат заявление по образец – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/, към което да приложат:
5.1 декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
5.2 копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага. Документите се представят в цялост и оформени съгласно нормативните изисквания;
5.3 копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг. Документите се представят в цялост и оформени съгласно нормативните изисквания;
5.4 копие на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;
5.5 копия от други документи по преценка на кандидата.
6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса лично от кандидатите или чрез пълномощник в Министерство на правосъдието - гр. София, ул. “Славянска” № 1, дирекция „Канцелария” от 09.30 ч. до 12.30 ч. всеки работен ден.
7. Документите може да се подават по електронен път на електронна поща tz_zyapkova@justice.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
8. Размерът на основната месечна заплата (ОМЗ) за длъжността е от 770 (седемстотин и седемдесет) лева до 2412 (две хиляди четиристотин и дванадесет) лева. Размерът на ОМЗ за длъжността се определя като минимум на размера на първа степен на нивото на ОМЗ и максимум – 60 % от сбора на минимума и максимума на трета степен на нивото на ОМЗ, съгласно Таблицата за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчитат размерите на достигнатите основни месечни заплати на служителите в същото ниво и степен на основна месечна заплата за длъжността в дирекция „Вътрешен одит“, както квалификацията и професионалния опит на кандидата.
9. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Списъците на допуснатите/недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на министерството.
Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Канцелария“ от 01.08.2022 г. до 12.30 ч. на 15.08.2022 г. включително.

Contact Information

Phone: 029237481

JobTiger Banner