Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси
Ръководител на звено за вътрешен одит
София
длъжност на пълно работно време

Ръководител на звено за вътрешен одит

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И
ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
София 1000, ул."Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201,
факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@statereserve.bgО Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РД-4327 /01.08.2022 г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжност:

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:
 висше образование – магистър;
 професионален опит – 5 години
или
 минимален ранг – II младши;
1.2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
 кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ;
 да притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор, съгласно изискванията на чл.19, ал.2, т.4 от ЗВОПС;
 от минималния петгодишен опит за заемане на длъжността, кандидатите следва да притежават три години стаж в областта на вътрешния или външния одит, съгласно чл.21, ал.1, т. 2 от ЗВОПС
ІІ. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието;
 професионална област: икономика, финанси, право, инженерни науки и други относими към спецификата на дейността на агенцията
ІІІ. Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:
 компютърна компетентност: Microsoft office, работа с правно-нормативни продукти
ІV. Начин за провеждане на конкурса:
 тест;
 интервю.

V. Необходими документи, място и срок на подаването им:
5.1.Необходимо е да се представят следните документи:
 писмено заявление за участие в конкурс – съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 декларация по чл. 17, ал. 3 т. 1 от НПКПМДСл – по образец ;
 декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4, и т. 7 от ЗЗКИ;
 копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочва номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор" или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор, съгласно изискванията на чл.19, ал.2, т.4 от ЗВОПС
 други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
Всички образци на документи, съпровождащи заявлението за участие в конкурса са прикачени към обявлението на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, както и в документи и образци за кандидатстване към съответната конкурсна процедура в Административния регистър /ИИСДА/. ДА ДРВВЗ обработва личните данни в съответствие с общия регламент за защитата на личните данни, Закона за защита на личните данни и Политиката на ДА ДРВВЗ. За повече информация, моля посетете интернет страницата на ДА ДРВВЗ.
5.2. Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
5.3. Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на ДА ДРВВЗ, ул. „Московска“ № 3 в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса. При подаване на заявленията на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика. Документите може да се подават по електронен път на електронен адрес – rezerv@statereserve.bg, като в този случай заявлението, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпраща на кандидата по електронен път.
5.4. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
VІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на фоайето на ДА ДРВВЗ.
Телефони за справки и допълнителна информация – 02/9210301 г-жа Мария Вълчева и 02/9210221 г-жа. Аня Донкова.
VІІ. Описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: Ръководителят на ЗВО при осъществяване на цялостната дейност по вътрешен одит върху всички структури, програми, дейности и процеси в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.
VІІІ. Минимален размер на основната заплата –минимален праг на степен 2, определени за длъжността 850 лева. Основния размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите в държавната администрация.
ІХ. Брой работни места, за които е обявен конкурса за длъжността: 1 брой.


НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
Председател на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“

JobTiger Banner