Сиском Инженеринг АД
Специалист ТРЗ и личен състав
София, бул. Цветан Лазаров 105А
full-time

Специалист ТРЗ и личен състав

София, бул. Цветан Лазаров 105А full-time

About us

Сиском Инжeнеринг АД е българска компания, която вече над 10 години прилага иновативни ИКТ решения на своите бизнес клиенти и държавните администрации в направленията: Телекомуникации, Умен град & ИТС, Сигурност и безопасност, Дигитални технологии и Удостоверяване на съответствие за оптични линии, електрически уредби и съоръжения до 1000V, улично, тунелно, аварийно осветление, фактори на работна, битова и околна среда.

Responsibilities

1. Изготвяне и регистрация в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване;
2. Поддържане и архивиране на личните досиета на работниците и служителите в Дружеството;
3. Участие в изготвяне на трудови възнаграждения, съставяне на платежна ведомост и рекапитулации;
4. Администриране трудови и извънтрудови правоотношения;
5. Изготвяне и подаване към НАП ежемесечно на декларация 1 и декларация 6;
6. Подаване към НОИ на болнични и други документи, свързани с временна неработоспособност;
7. Оформяне на документи при назначаване и освобождаване на персонала – трудова книжка, осигурителна книжка, документи, удостоверяващи осигурителен и трудов стаж, служебни бележки за дохода;
8. Изготвяне на служебни бележки и справки за нуждите на Дружеството и служителите;
9. Изготвяне и проверка на графици и присъствени форми за работа;
10. Взаимодействие с органите на ИА Инспекция по труда, НОИ, НАП и др..

Requirements and necessary skills

• Опит на подобна позиция минимум 2 години;
• Висше образование в областта на Икономика, Финанси или релевантно такова;
• Отлична компютърна грамотност - Word, Excel;
• Опит в работата със специализиран софтуер (Микроинвест ще се счита за предимство);
• Познания и опит в нормативната уредба, регламентираща трудовите отношения - КТ, КСО и ЗЗБУТ;
• Умения за работа в екип;
• Внимание към детайлите, аналитичност и лоялност.

We offer

- Модерно и комфортно работно място
- Отлична работна атмосфера
-Възможности за професионално развитие, включване в семинари и обучения

Contact Information

Phone: 0876125250

JobTiger Banner