Българска народна банка
Експерти в отдел „Администриране на фонда за преструктуриране на банки“, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“
София
full-time

Експерти в отдел „Администриране на фонда за преструктуриране на банки“, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“

София full-time

Responsibilities

Обща характеристика на длъжността:

Участие в дейности, свързани с администриране на Фонда за преструктуриране на банките (ФПБ), включително подготовка на необходимите вътрешни документи, касаещи управлението и администрирането на ФПБ, както и цялостна координация с други звена в БНБ, ангажирани с дейности по управление и администриране на ФПБ. Обезпечаване изпълнението на процедурните задължения на БНБ, свързани с набиране на вноски от кредитните институции във ФПБ. Участие в проекти, свързани със схемите за финансиране на преструктурирането, включително с представители на други звена в БНБ, както и с други организации в страната и в чужбина чрез създадени работни групи и комитети. Участие в процеса по координация и организация с ЕСП по отношение на действията, касаещи ЕФП на национално ниво. Осъществяване на комуникация и сътрудничество с други органи по преструктуриране по въпроси, свързани с прилагането на рамката за преструктуриране на кредитни институции и схемите за финансиране на преструктурирането.

Requirements and necessary skills

Минимални изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

• Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка).

Специфични изисквания:

• Познаване на националната и европейска правна рамка в областта на преструктурирането, по-конкретно схемите за финансиране на преструктурирането;

• Отличен писмен изказ на български и английски език;

• Много добре развити аналитични способности;

• Високо ниво на владеене на продуктите на MS Office.

С предимство ще се ползват кандидатите с опит и допълнителни квалификации в областта на банкова дейност, счетоводство и финанси, както и тези с умения за работа със софтуерни архитектури за автоматизирана обработка на данни.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще включва тест в областта на статута на БНБ, ФПБ и дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“, проверка на нивото на владеене на английски език и задача-анализ на данни в Excel.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи. Препоръка от бивши/настоящи работодатели и/или от лица от академичните среди е предимство.

За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 30.09.2022 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02/9145 1455 и 02/9145 1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Contact Information

Phone: 02 9145 1275

JobTiger Banner
JobTiger Banner