Българска народна банка
Началник на отдел „Развитие на информационните системи“, дирекция „Информационни системи“
София
full-time

Началник на отдел „Развитие на информационните системи“, дирекция „Информационни системи“

София full-time

Job Description

Изисквания:

• Висше образование – образователна степен „магистър“;

• Предпочитана специалност – в областта на информатиката, информационните технологии, компютърните науки, математиката;

• Ниво на владеене на английски език (писмено и говоримо) - В2 според Европейската езикова рамка;

• Не по-малко от 4 години професионален опит;

• Познания в тенденциите на развитие на съвременните информационни технологии;

• Опит в проектиране на информационни системи;

• Задълбочени познания по анализ на бизнес процесите за изграждане на информационни системи;

• Опит в работата с бизнес потребители при анализ на бизнес процесите и изготвяне на изисквания към проекти;

• Познания по иницииране на нови проекти и управление на проекти;

• Опит в управлението на пълния жизнен цикъл на разработката на софтуерни системи;

• Опит в разработване на стратегически насоки за развитие на информационните и комуникационните технологии;

• Много добро познаване на Закона за киберсигурност, Наредбата за минимални изисквания към мрежовата и информационната сигурност и стандартите за сигурност на информационните системи;

• Познания в областта на системите за информационна сигурност;

• Умения за идентифициране на технологични трендове за успешно развитие на ИТ системи;

• Опит в разработване на ИТ стратегии, управление на екипи, умения по изготвяне и управление на бюджети и финансови планове;

• Добри комуникационни умения, способност за бързо и компетентно разрешаване на проблеми, способност за работа по различни задачи и проекти едновременно;

• Умения за ръководене, подпомагане и мотивиране на членовете на екипа за постигане на поставените им цели;

• Умения за взаимодействие с външни изпълнители на проекти.

За предимство ще се считат:

− участие в проекти за разработване и внедряване на нови или развитие на съществуващи информационни системи в банковата или финансовата сфера;

− опит в координиране и документиране на договорни взаимоотношения с външни изпълнители;

− познания по ITIL.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 30.09.2022 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02/9145 1455 и 02/9145 1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Contact Information

Phone: 02 9145 1275

JobTiger Banner
JobTiger Banner