Българска народна банка
Експерт в отдел „Методология и отчетност“, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“
София
длъжност на пълно работно време

Експерт в отдел „Методология и отчетност“, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Обща характеристика на длъжността:

Разработване на отчетни изисквания и съответни указания за кредитните институции в сферата на преструктуриране, както и разработване и поддръжка на системи за обмен на данни и отчетност, създаване и съхранение на бази данни, автоматизирана проверка и обработка на данни за целите на отчетността. Обезпечаване изпълнението на регулаторно установени задължения, свързани с предоставяне на регулаторни отчети от страна на БНБ като орган за преструктуриране към европейски институции, органи и агенции. Участие в създадени работни групи и комитети в страната и в чужбина в областта на отчетността за целите на функцията преструктуриране на кредитни институции.

Изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

• Владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);

• Високо ниво на владеене на продуктите на MS Office, както и опит с програмни езици за обработка на данни (напр. SQL и VBA за Excel и др.).

С предимство ще се ползват кандидатите:

• С опит при подготовка на бизнес и технически спецификации;

• С умения за работа със софтуерни архитектури за обработка на данни;

• С допълнителна квалификация в областта на банковата дейност.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще включва задача - анализ на данни в Excel, както и проверка на нивото на владеене на английски език.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата. Препоръка от бивши/настоящи работодатели и/или от лица от академичните среди е предимство.

За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 02.10.2022 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Информация за контакт

Телефон: 02 9145 1275

JobTiger Banner
JobTiger Banner