Касиер/Домакин
гр. София, ж.к. Иван Вазов
длъжност на непълно работно време

Касиер/Домакин

гр. София, ж.к. Иван Вазов длъжност на непълно работно време

За нас

Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения представлява общинска социална институция, в която работят адекватен и квалифициран персонал за осигуряването на необходими условия за пълноценен социален живот, активно стареене и превенция на тяхното социално изключване На потребителите на социални услуги в Дома.

Отговорности

Води касовите книги, приключва ежедневно касовата наличност;
Изготвя платежни документи, необходими за превод на суми
Събира и обработва заявките за закупуване на материали.
Заявява същите и при получиване ги раздава на заявителите.
Води инвентарната книга, получава и заприходява активите, поставя инвентарни номера при заприходяване на дълготрайни материални активи, изготвя складовите разписки.
Изпълнява и други задължения,възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

Изисквания и необходими умения

Желание за работа
Коректност и лоялност
Професионална дисциплина
Етично отношение

Ние Ви предлагаме

Конкурентно заплащане спрямо сферата на дейността и спазване на заложените в българското законодателство трудови взаимноотношения.

Информация за контакт

Телефон: 0885511351

JobTiger Banner
JobTiger Banner