Институт по Невробиология, БАН
20 - 50 служителя Apply See employer
Редовна докторантура по програма "Психофизиология"
Sofia
part-time
Between 1000 and 1500 bgn

Редовна докторантура по програма "Психофизиология"

Sofia part-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

ДОКТОРАНТ (ФИЗИК)-РЕДОВНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДОКТОРСКА ПРОГРАМА "ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ"
Направление Сензорна Невробиология към Институт по Невробиология – БАН обявява конкурс за прием на един редовен докторант по научна специалност „Психофизиология” към професионално направление 3.2. Психология, за учебната 2022/2023 г. на тема „Комплексно мрежово моделиране на Електроенцефалографско честотно свързване: проучвателен анализ на слухова обработка и диагностика”

Responsibilities

Задължително изискване за тази тема е придобита магистърска степен по физика или друга специалност с много добра математична подготовка и програмиране.

Requirements and necessary skills

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на Институт по Невробиология - БАН, София, в която кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

Кандидатите наскоро завършили, но без получени дипломи, представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Документи за участие в конкурса се подават до 14.10.2022 г. в канцеларията на Института по Невробиология, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 23, етаж 2, с. Изпитите ще се проведат: по специалност „Психофизиология” от 5 до 09 екември 2022 г., по чужди езици от 12 до 16 декември 2022 г, стая 211.

We offer

Направление "Сензорна Невробиология", ИНБ, разполага с достатъчно опит и знания в областта на изчислителните методи с приложение в невронауката, свързана с предлаганата тема и има необходимата материална база за да осигури обучението и работата за такава докторска тема.

Contact Information

Phone: 359879137432

JobTiger Banner
JobTiger Banner