Старши сътрудник по управление на европейските проекти и програми (МВУ)-2 броя
София
длъжност на пълно работно време

Старши сътрудник по управление на европейските проекти и програми (МВУ)-2 броя

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Старшият сътрудник извършва проверки и одити по ПВУ в съответствие с международно признатите стандарти за одит и приложимите европейски и български нормативни актове, указанията на Европейската комисия и приложимата методология на ИА ОСЕС.
Извършването на одитната дейност по ПВУ включва:
а) одити за оценка на функционирането на системите за управление и контрол (одити на системите) с цел предоставяне на увереност, че системите за управление и контрол функционират правилно при спазване на принципа за добро финансово управление и осигуряват защита на финансовите интереси на Съюза, както и увереност, че при изпълнението на инвестициите и реформите са въведени мерки, които да гарантират недопускането на двойно финансиране, на измами, на корупция и на конфликт на интереси, както и спазването на принципа за "ненанасяне на значителни вреди";
б) одити на случаи на подкрепа за инвестиции и реформи с цел осигуряване на увереност относно надеждността на данните за изпълнение на етапите и целите и наличието на подходяща одитна следа за тях.

Изисквания и необходими умения

Длъжностите се заемат за подпомагане на одитната дейност по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ/ПВУ), финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на Европейския съюз. Цялостната отговорност за одитната дейност по МВУ е на дирекция „Одити на средствата по регионална политика“ в ИА „Одит на средствата от ЕС“.
Длъжностите се заемат по срочен трудов договор, извън утвърдената численост на персонала на ИА „Одит на средствата от ЕС“, със срок до приключване на дейността по Плана за възстановяване и устойчивост. Длъжностите се финансират по Инвестиция 11 (C10.I11) „Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост“ на НПВУ.
1. Минималните изисквания за заемане на длъжността са:
- образование: висше - минимална образователна степен “бакалавър”, за специалността право - „магистър“;
- минимален професионален опит - 2 години.
2. Допълнителните изисквания за длъжността са:
- висше образование – икономика, право с придобита юридическа правоспособност, технически науки;
- наличие на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за одитор (CIA, CGAP, други) (наличието на сертификат е предимство);
- минимален професионален опит - 2 (две) години опит в областта на одита или контрола;
- добро владеене на английски език - писмено и говоримо на ниво, позволяващо разбирането на професионални материали (отличното владеене е предимство);
- умения за обработване на дигитална информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, работа с MS Office, правно-информационни продукти, Internet.
3. Начинът за провеждане на конкурса е:
- решаване на тест,
- интервю.
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са следните:
- Заявление за участие в подбора (по образец);
- Мотивационно писмо (свободен текст);
- Декларация (по образец);
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации (копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага);
- Копие от сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за одитор (CIA, CGAP, други), ако притежава такъв;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
- Автобиография.
5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 17:30 часа на 05.10.2022 г. в сградата на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” на ул. “Славянска” № 4, гр. София, стая № 501, ет.5 – всеки работен ден от 9:30 до 12:00 и от 13:30 до 17:30 часа. Документите може да се подават по електронен път чрез бутона "Кандидатстване", като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен и подпис.
6. Списъците или други съобщения във връзка с подбора ще се обявяват на Интернет страницата на агенцията – Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз".
7. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 740 лв. (при назначаване основната заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).
8. Източници за подготовка на кандидатите:
- Закон за вътрешния одит в публичния сектор,
- Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост,
- Постановление № 157 от 7 юли 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции,
- НПВУ - относно НПВУ кандидатите могат да се информират от интернет страницата на Министерството на финансите, рубрика „България и ЕС“, раздел “План за възстановяване и устойчивост“.

Информация за контакт

Телефон: 02 98595226

JobTiger Banner
JobTiger Banner