Министерство на финансите
Младши експерт в отдел „Европейски финансови институции“, дирекция „Международни финансови институции”
Sofia
full-time

Младши експерт в отдел „Европейски финансови институции“, дирекция „Международни финансови институции”

Sofia full-time

Responsibilities

Министерството на финансите, ул. “Г. С. Раковски” № 102, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЗМФ - 857 от 16.09.2022 г. на министъра на финансите
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”
в отдел „Европейски финансови институции“ на дирекция „Международни финансови институции”, както следва:
1. Описание на длъжността: Подпомага сътрудничество на Република България с ЕИБ, както и с други институции, участващи при финансиране на инвестиционни проекти в България и съдейства за подготовката на участие на страната в работата на тези институции.
2. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 710 до 2600 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Министерството на финансите.

Requirements and necessary skills

1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен - „професионален бакалавър“;
- професионален опит: не се изисква.
2. Допълнителните изисквания за длъжността са:
- висше образование в областта на стопанските или европейски науки;
- отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
- компютърни умения: свободно ползване на МS Office, правно-информационни продукти, Internet;
- познания в отношенията на България с международните финансови институции, както и на нормативните актове, свързани със създаването и функционирането на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и на други европейски финансови институции.
3. Начинът за провеждане на конкурса е:
- практически изпит;
- интервю.
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/. Забележка: Българските граждани, които са отбелязали в заявлението, че са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации; дипломи, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; Забележка: Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.), в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;
- копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (ако има такива).
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 07.10.2022 г. включително по един от следните начини:
- лично или чрез пълномощник, в сградата на Министерството на финансите, Център за административно обслужване (стая № 1) на партерния етаж – входа от ул. “Георги Бенковски”, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;
- по електронен път на адрес HR-Select@minfin.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационни табла във фоайето на входа на министерството на адрес - гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102 и пред Център за административно обслужване (стая № 1) - входа от ул. „Георги Бенковски”, както и на Интернет страницата на министерството - https://www.minfin.bg .
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на министерството - https://www.minfin.bg/bg/689

Contact Information

Phone: 9859 2624

JobTiger Banner
JobTiger Banner