Общинска Банка
more than 300 служителя Apply See employer
Главен експерт в отдел „Продукти“ в Дирекция „Информационни технологии“
София
full-time

Главен експерт в отдел „Продукти“ в Дирекция „Информационни технологии“

София full-time

Responsibilities

Изисквания към кандидатите:
• Висше икономическо, информатика, математическо или техническо образование;
• Професионален опит: минимум 3 (три) години трудов стаж по специалността;
• Опит в конфигуриране и поддръжка на банкови ИТ системи и анализ на банково-регулаторните изисквания.
• Добро познаване на тенденциите за развитие на Банковите услуги и ИТ продукти.
• Много добри комуникативни умения;
• Умения за работа в екип;
• Ползване на английски език;
• Аналитични умения;
• Опит в конфигурирането и поддръжка на банкова счетоводна система и администрирането и ползването на MS Office приложения;

Requirements and necessary skills

Основни отговорности:

• Разработва и внедрява нови програмни продукти, и подпомага бизнес звената на Банката при внедряването на нови програмни продукти;
• Проучва, разработва и внедрява вътрешнобанкови програмни разработки и справочни форми;
• Подпомага аналитичните звена за извличане на данни от продукционните системи за изготвянето на отчетни форми за БНБ, МФ, НСИ, НОИ и други;
• Разработва и актуализира вътрешнобанковите нормативни документи свързани с работата на служителите на Банката с банковите информационни системи;
• Изготвя процедури и план за възстановяване в случай на авария или бедствие;
• Анализира възникнали аномалии и проблеми и извършва действия за нормализиране работата на програмните продукти;
• Поддържа и съхранява документацията, обезпечаваща програмни продукти, като: задания, бизнес спецификации, функционални описания, инструкции, протоколи и др.

We offer

Банката предлага:

• Възможност за развитие в авторитетна и стабилна финансова институция;
• Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
• Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
• Динамична и интересна работа в екип от професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване:

• Актуална автобиография

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете до 13.12.2022 г. или с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до отдел „Човешки ресурси“.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на Банката, както и във финансовите й центрове.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.
JobTiger Banner
JobTiger Banner