ПОД Топлина АД
50 - 300 служителя Apply See employer
Специалист "Актюер"
Sofia
full-time

Специалист "Актюер"

Sofia full-time

About us

Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД е основано през 2006 г. и притежава лицензия №02-ПОД/17.08.2006 г. за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване, издадена от Комисията по финансов надзор. Дружеството е член на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Допълнителни сертификати - Дружеството е сертифицирано по международен стандарт ISO/IES 27001:2013 за съответствие на системите за управление на сигурността на информацията.
Дружеството е с капитал 11 500 000 лева.
Своята дейност ПОД „Топлина“ АД извършва на територията на цялата страна, като има разкрити над 30 представителни офиса. Дружеството е с персонал над 60 служители и 100 представители.

Във връзка с разширяване на обема на работа търсим колега, който да се присъедини към нашия екип от опитни експерти.

Responsibilities

Подпомага Отговорния актюер на дружеството при актюерското обслужване на дружеството и управляваните от него фондове;
- Отговаря за коректното прилагане на актюерските разчети, използвани при разработването на пенсионните схеми на дружеството, в дейността на пенсионноосигурителното дружество;
- Съблюдава за вярното и точно определяне на отпусканите допълнителни пенсии от Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и Фондовете за изплащания;
- Участва в изготвянето на ежемесечните актюерски справки, подавани към Комисията за финансов надзор;
- Съдейства на Отговорния актюер на дружеството при изготвяне на анализи и конкретни предложения, свързани със спазване на изискванията на Кодекса за социално осигуряване и нормативните актове по прилагането му;
- Съдейства на Отговорния актюер на дружеството при изготвяне и представяне на управителния орган на пенсионноосигурителното дружество и на Комисията за финансов надзор на Годишните актюерски доклади за предходната година.
- Работи активно с Отговорния актюер на дружеството за изпълнение на поставените му цели;
- Спазва изискванията на нормативната уредба;
- За качественото и в срок изпълнение на поставените задачи;
- За конфиденциалността при работа с поверителна информация и документи.

Requirements and necessary skills

- Притежава познания по статистика и вероятности;
- Притежава способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
- Притежава способност за работа в екип и умее да планира, организира и контролира собствената си работа.

We offer

- Възможност за реализация в стабилна българска компания;
- Утвърдени правила и стандарти на работа;
- Конкурентно трудово възнаграждение;
- Възможност за допълнително обучение и кариерно развитие.

Contact Information

Phone: 0884555122

JobTiger Banner
JobTiger Banner