Областна администрация Бургас
Старши експерт в отдел "АФСД", д-я "АПОФУС"
Burgas
full-time

Старши експерт в отдел "АФСД", д-я "АПОФУС"

Burgas full-time

About us

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-10-324/23.11.2022г. на Областен управител на област Бургас ОБЯВЯВА конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел „Административни и финансово-стопански дейности ”, дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Бургас.

Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Кандидатите следва да представят за участие в конкурса, лично или чрез упълномощено лице, следните документи:

1. писмено заявление за участие в конкурса – по образец;
2. автобиография
3. декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители – по образец;
4. копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
6. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

Документите следва да бъдат представени в срок до 17:30 часа на 05.12.2022г. вкл. В ДЕЛОВОДСТВОТО на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1. Документите може да се подават и по електронен път на e-mail: governor@bs.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в Областна администрация - Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bs.government.bg.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г..

- Минимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво:
710 лв.
- Максимална основна месечна заплата, определена за степен 1 на длъжностното ниво: 1700 лв.


Responsibilities

Информация за длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
Проверява, комплектова и осчетоводява документи по счетоводни сметки на Областна администрация Бургас, определени от Главния експерт в отдел „АФСД”;
Изготвя при необходимост справки, доклади, отчети, анализи и прогнози, разработва предложения за решения, свързани с работата на отдела;
Разпечатва записаните в счетоводния програмен продукт счетоводни операции и класифицира по съответните регистри, за които отговаря;
След приключване на месеца извършва равнение на оборотите на параграфите с тези на съответните счетоводни сметки;
Организира даване на мнение по заявките за поемане на задължения и исканията за извършване на разход;
Класифицира документите от предварителния контрол;
Участва при провеждането на периодичните инвентаризации на активи и пасиви в Областна администрация - Бургас;
При извършване на вътрешен и външен одит в счетоводството на Областна администрация - Бургас изготвя необходимите справки и разчети, съобразно изискванията;
Участва в семинари, конференции и курсове за обучение;
Изпълнява и други дейности, възложени от прекия ръководител.

Requirements and necessary skills

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са следните:
- лицето да е български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да е навършило пълнолетие, да не е поставено под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не е лишено по съответния ред от правото да заема съответната длъжност;
- висше образование; образователна степен: бакалавър;
- професионална област: счетоводство и контрол, икономика;
- професионален опит: минимум 1 година и/или присъден минимален ранг IV младши;
- длъжностно ниво по КДА: 10
- наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 6
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Допълнителна квалификация и умения, носещи предимство за кандидатите:
• много добри познания и работа с офис пакет Microsoft Office, Internet, CIELA и др.
• много добри практически умения за работа със счетоводен продукт AJURL5 и специализиран софтуер SAP;
• придобит професионален опит в държавната администрация;

Contact Information

Phone: 0886182358

JobTiger Banner
JobTiger Banner