Клийнтех България ООД
Експерт „Международни проекти“
Sofia
full-time
Between 3000 and 4000 bgn

Експерт „Международни проекти“

Sofia full-time Between 3000 and 4000 bgn

About us

Клийнтех България e бизнес мрежа за чисти технологии, иновации и устойчиво развитие. Организацията работи активно в посока въвеждане на ресурсно ефективни решения, водещи до преминаване към нови бизнес модели за преход към ниско въглеродна и кръгова икономика. Клийнтех България е официален партньор на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ) – звено на ЕК, в направленията Устойчива енергия, Климатични промени, Храни и Устойчиво производство; Координатор и партньор е в редица международни проекти Хоризонт Европа, ИНТЕРРЕГ, ЕРАЗЪМ + и участва активно в множество национални програми и инициативи.

Responsibilities

Като експерт „Международни проекти“ , вие ще:
• Работите в динамична среда с креативен и мотивиран екип
• Подготвяте и разписвате проектни предложения в сферата на иновациите по различни международни и национални програми
• Изграждате и поддържате контакти с местни и международни партньори
• Координирате изпълнението на проектните дейности и цялостния проектен цикъл, като:
o Консултирате представители на бизнеса, академичните среди и местната администрация
o Организирате различни събития – форуми, конференции, кръгли маси, обучения и акселераторски програми
o Следите за техническата и финансова отчетност на проектите и подготвяте съответните технически отчети
o Координирате дейностите с партньорски организации
• Участвате в международни конференции и форуми, организирани от Европейската комисия и нейните структури
• Участвате в регулярни пътувания в страната и чужбина, партньорски срещи, форуми и обучения

Requirements and necessary skills

Изисквания към кандидата:
• Висше образование, минимум степен „Бакалавър“;
• Отлично владеене на английски език;
• Мин. 3 години опит в управлението на европейски и национални програми и инициативи в сферата на иновациите, науката, образованието и технологиите;
• Много добри познания при подготовката, подаването и отчитането на проекти;
• Отлични умения за управление на време, екипи и ресурси;
• Отлични комуникационни и презентационни умения;
• Компютърна грамотност;
• Интереси в сферата на зеления и дигитален преход, устойчиво развитие, кръгова икономика, обучения и акселераторски програми
• Възможност за пътуване

Ако Вие желаете да се развивате в динамична и мотивираща среда, да придобиете нови знания и умения и да допринесете за развитието на иновационната екосистема в България, моля изпратете автобиография и портфолио от изпълнени проекти в отворен формат (имена и описания на проектите, вашата роля в изпълнението и финансираща програма).

We offer

Експертът „Международни проекти“ е връзката между европейските програми и местната екосистема. Задълженията на експерта „Международни проекти“ включват писане и подаване на проектни предложения към хоризонталните програми на Европейската комисия, както и към национални и местни грантови схеми и механизми за финансиране. Управлението и изпълнението на проектите включва и активна комуникация с международни консорциуми и звена на Европейската комисия, координация с партньори на местно ниво и предоставяне на актуална информация за възможности към българските институции, стартъпи, бизнес и научни организации.

Ще имате възможността да се развивате в екип от професионалисти в управлението на проекти, да приложите и надградите вашата експертиза и да допринесете към споделената ни мисия да подкрепяме иновациите в България и да осигурим достъп до множество европейски възможности.

Ако сте креативна личност, интересувате се от иновации, зелен и дигитален преход, индустриална трансформация, развитие на акселераторски и обучителни програми и сте мотивиран да работите в динамична международна среда, тази позиция предоставя множество професионални възможности за Вас!

Contact Information

Phone: +359 889 394 036

JobTiger Banner
JobTiger Banner