Общинска Банка
more than 300 служителя Apply See employer
Експерт (По заместване) в отдел „Международни операции“ към Дирекция „Операции“
София
full-time

Експерт (По заместване) в отдел „Международни операции“ към Дирекция „Операции“

София full-time

Responsibilities

• Извършване на дейности, свързани с издаване на презгранични преводи по нареждане на клиенти на банката и обработка на получени преводи, в т. ч. рекламации и др.;
• Обработка на документи по документарни операции, в т. ч.: откриване и авизиране на акредитиви, обработка на документи по акредитиви и инкаса, издаване и авизиране на банкови гаранции и др.;
• Комуникира с банки и всички филиали и структурни звена в Общинска банка във връзка с искания за отмяна, промяна, връщане на преводи, рекламации, информация за платец;
• Потвърждава автентичност на документи, издадени от банката.

Requirements and necessary skills

• Висше икономическо, степен „Бакалавър“;
• Професионален опит: минимум 3 (три) години стаж в банкова сфера;
• Познания на платежните системи в страната и чужбина, различните форми, механизми на плащане и платежни системи - SWIFT, SEPA, TARGET2; BISERA; RINGS;
• Добро познаване на нормативната база, свързана с банковата дейност и платежните операции;
• Добро познаване на международните еднообразни правила за документарни операции;
• Отлична компютърна грамотност - MS Office, банков софтуер;
• Владеене на английски език;
• Отлични комуникативни умения и способност за работа в екип.

We offer

• Работна позиция в авторитетна и стабилна финансова институция;
• Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
• Разнообразни възможности за повишаване на квалификацията и усъвършенстване на знанията и уменията;
• Динамична и интересна работа в екип от професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване:

• Актуална автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Предоставени референции от текуща или последна месторабота ще се считат за предимство.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете документите си в срок до 07.02.2023 г. по електронна поща на адрес: jobs@municipalbank.bg или с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до отдел „Човешки ресурси“.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на Банката както и във филиалите й.
В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.
* Предлаганата длъжност е по заместване на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.
JobTiger Banner
JobTiger Banner