Народно читалище Възраждане 1928
Библиотекар
София
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Библиотекар

София full-time Between 1000 and 1500 bgn

Responsibilities

1.Организира,ръководи и отговаря за цялостната дейност на библиотеката. На 6 месеца отчита своята работа пред Настоятелството. Изготвя план за дейността и го представя на Настоятелството за утвърждаване.
2.Следи новостите в библиотечното дело и работи за професионалното си израстване чрез самоподготовка и квалификационни курсове,семинари и др.
3.Осигурява съхраняването на библиотечния фонд съгласно нормативната уредба ,усвоява и спазва разпоредбите и регламентиращи библиотечната дейност.
4.Комплектува библиотечния фонд,регистрира и обработва ново набавената литература,изработва и поддържа каталозите и картотеките на библиотеките,обикновени и в електронен вид.
5.Осъществява комплексно и диференцирано обслужване на различните категории читатели.
6.Участва в и съдейства на цялостната дейност на читалището.
7.Организира културно масови мероприятия като сбирки,литературни четения,временни изложбени витрини и др.,пропагандиращи дейността на читалището и в частност на библиотеката

Requirements and necessary skills

бакалавър-библиотекознание и библиография, знания и умения за работа с компютърна техника

Contact Information

Phone: 02 846 75 59

JobTiger Banner
JobTiger Banner