Технически ръководител
Варна
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Технически ръководител

Варна длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

Описание на позицията

-Ръководи качественото изпълнение на строително-монтажните работи, подготовката и предаването на строителния обект в срок.
-Ръководи работниците и служителите, назначени за изпълнение на обекта.
-Проучва и използва документация на обекта (работни чертежи, комплексни и мрежови графици).
-Създава работни графици, изготвя и представя на проектовия си ръководител разчети и заявки за нужните трудови, материални ресурси и необходимата строителна механизация.
-Планира, организира, ръководи и контролира строително-монтажните работи в съответствие с графиците на обектите.
-Отчита извършената работа.
-Разяснява техническата документация на подчинените си.
-Контролира спазването на технологичната последователност и отстраняването на допуснатите нарушения.
-Изготвя първични отчети за разходването на трудови, материални ресурси и механизация.
-Провежда инструктажи по ЗБУТ;
-Отговаря за спазването на поставените срокове;
-Изготвя количествени сметки и оферти;
-Изготване на протоколи и др. документация за инвеститори и подизпълнители;
-Изготвяне на анализи и справки;
-Взема самостоятелни адекватни решения в процеса на работа;
-Своевременна отчетност пред управителя за изпълнение на обектите.

JobTiger Banner
JobTiger Banner