Мениджър Системи за Управление на Качеството
Shumen
full-time

Мениджър Системи за Управление на Качеството

Shumen full-time

Job Description

За продуктова компания, базирана в Шумен, търсим да назначим Мениджър Системи за Управление на Качеството.


Основни задължения:

• Организира и ръководи цялостната дейност по въпросите на качеството във всички поделения на фирмата.
• Обновява процедурите на предприятието по СУК ISO 9001:2008 и ги актуализира своевременно съгласно настъпилите промени в организацията на дейностите и организационната структура.
• Разработва и внедрява процедури и методологии за входящ контрол на материалите и суровините, закупувани за производството на предприятието.
• Обучава персонала на дирекцията за прилагане на процедурите.
• Разработва и внедрява процедури и методики за текущ контрол на производствените операции и процеси.
• Разработва и внедрява процедури и методологии за изходящ контрол на готовите изделия на предприятието.
• Приема информация за постъпилите рекламации и поддържа статистика.
• Координира връзките и организацията за спазване на стандартизационните изисквания за качеството на продукцията и вложените суровини и материали.
• Отчита и анализира причините за допуснатото производство с отклонения и предлага мерки за тяхното отстраняване.
• Организира окачествяване на суровини и материали преди натоварване на територията на доставчика.
• Прави предложения за закупуване на измервателно-контролно оборудване.
• Ежедневно инспектира качеството на изпълняваните работи и влаганите продукти.
• При установени съществени несъответствия издава заповед за прекратяването на използваните материали, несъответстващи на необходимите стандарти.
• При установени сериозни несъответствия забранява експедирането на стоки, несъответстващи на одобрените критерии.
• Прави предложения за промяна на производствени методики и технологии.
• Обобщава и отчита техническите параметри на вложените материали.
• Компетентно и точно възлагане на задачите на ръководения от него персонал.
• Носи дисциплинарна и материална отговорност за допускани несъответствия по качеството за констатирани пропуски в документацията по качеството, включително и за неупражнен контрол над подчинените си


Изисквания за позицията:

• Висше техническо, с образователно-квалификационна степен „магистър". Предимство: техническо или по Управление на качеството.
• Допълнително обучение и квалификация: по СУК.
• Минимум 5 г.в производствена компания на съща позиция.
• Вътрешен одитор по СУК.
• Обучение и опит по FMEA, TQC, APQP,QSA, MSA,SPC е предимство.
• Трябва да знае:
а) нормативните актове и стандарти за технологичните и качествени характеристики на производството;
б) реда и изискванията за извършване на технологични замени на суровини и материали;
г) компютърните и други автоматизирани системи за извършване на технологичен контрол на производството.
• Да притежава личностна дисциплина и отговорност, стриктно да спазва инструкциите и правилниците за работа.
• Да проявява конкретност в работата си и в отношенията си с останалите работници във фирмата.
• Да проявява умение за работа с клиенти и за екипна работа в дружеството.Ако проявявате интерес и желаете да кандидатствате, моля, изпратете автобиография чрез онлайн формата за кандидатстване.

Благодарим за интереса! Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Подборът се извършва от JobTiger, удостоверение No. 2547, 08.06.2018.

JobTiger Banner
JobTiger Banner