Общинска Банка
Мениджър информационна сигурност
София
длъжност на пълно работно време

Мениджър информационна сигурност

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

• Реализира оперативно дейността свързана с информационната сигурност, съблюдава за недопускане и предотвратяване на нарушения, действия и нелоялна конкуренция, при спазване на банковата тайна, съгласно законите на Република България;
• Определя система от мерки и ключови показатели по кибер риск и информационна сигурност в съответствие с бизнес процесите в Банката;
• Разработва и дефинира изисквания към контролите за информационна сигурност в Банката;
• Консултира бизнес звената за рисковете свързани с кибер риск и информационна сигурност по време на планиране, анализ и изпълнение на бизнес проекти и ИТ разработки;
• Сътрудничи на специалистите от дирекция „Информационни технологии“ отговорни за внедряването и поддръжката на устройства, свързани с обезпечаването на кибер риск и информационна сигурност;
• Прави предложения за внедряване на нови или новоизискващи технологии и системи по кибер риск и информационна сигурност;
• Извършва оценка на риска по кибер риск и информационна сигурност, чрез система от аналитични анализи и тестове за съответствие на приетите ключови показатели;
• Предотвратява, управлява и разследва всякакъв вид измами – вътрешни и външни, свързани с информационната сигурност, и които подлагат на риск Банката, нейните служители и клиенти;
• Актуализира вътрешнобанковите нормативни регулации, свързани с въпроси касаещи информационната сигурност.

Изисквания и необходими умения

• Висше образование – степен магистър в областта на компютърните науки, кибер сигурността, ИТ и др. релевантни специалности;
• Професионален опит: минимум 5 (пет) години в областта на класифицираната информация;
• Познаване на нормативната база касаеща COBIT, ITIL, CIS, ENISA, ISO/IEC 27k;
• Умения за работа с Ethical Hacking/MetaSpolit/OWASP/CIS_CAT;
• Много добра компютърна грамотност - MS Office, правно информационни системи „АПИС“ „ЛАКОРДА“, банкови информационни системи и приложения;
• Свидетелство за управление на МПС;
• Владеене на английски език – минимум Ниво В2 съгласно Европейска езикова рамка;
• Организираност, конфиденциалност и висока култура на поведение;

Ние Ви предлагаме

• Възможност за развитие в авторитетна и стабилна кредитна институция;
• Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
• Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
• Динамична и интересна работа в екип от професионалисти.Необходими документи за кандидатстване:

• Актуална автобиография и
• Мотивационно писмо

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете документите си в срок до 12.13.2023 г. по електронна поща на адрес: jobs@municipalbank.bg или с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до отдел „Човешки ресурси“.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на Банката, както и във финансовите й центрове.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.
JobTiger Banner
JobTiger Banner