МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Главен експерт
град София
full-time

Главен експерт

град София full-time

Job Description

Министерството на правосъдието на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № ЧР-01-67/06.03.2023 г. на министъра на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „главен експерт” в отдел „Финансово – счетоводна дейност“, дирекция „Финанси и бюджет“, при следните условия:
1. Описание на длъжността: Длъжността е свързана с: изготвяне на експертни становища, отчети, анализи и методически указания на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на правосъдието.
2. Минималните изисквания по Класификатора на длъжностите в администрацията за заемане на длъжността са:
2.1 Образователно-квалификационна степен – бакалавър;
2.2 Професионален опит – да притежава най-малко минималния ранг за длъжността III младши или професионален опит – 3 години.
3. Професионална област на придобитото висше образование: икономика.
4. Начинът за провеждане на конкурса е, както следва:
4.1 решаване на тест за общи компетентности и познания за държавната администрация по реда на глава четвърта от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, като резултатите са основание за отстраняване от участие в процедурата;
4.2 решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно Министерство на правосъдието;
4.3 интервю.
5. Кандидатите следва предварително да се регистрират със собствен имейл и парола в Портала за работа в държавната администрация на адрес https://jobs.government.bg, където след успешна регистрация ще получат персонален идентификационен номер (ПИН), който служи за идентифициране при кандидатстване и явяване на тест за общи компетентности и познания за държавната администрация.
Тестът за общи компетентности и познания за държавната администрация се провежда чрез тестови задачи, разделени в два модула („Общи компетентности“ и „Познания за държавната администрация“). Тестът се провежда в гр. София, в онлайн среда в компютърно оборудвана зала чрез платформа, достъп до която кандидатите имат чрез потребителско име (имейл), парола и ПИН.
6. Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат заявление по образец – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/, в което задължително се отбелязва ПИН от Портала за работа в държавната администрация. Към заявлението следва да приложат:
6.1 декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
6.2 копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага. Документите се представят в цялост с приложения и оформени съгласно нормативните изисквания;
6.3 копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг. Документите се представят в цялост и оформени съгласно нормативните изисквания;
6.4 в случай че кандидатът е с дислексия, се прилага медицински документ, удостоверяващ това състояние;
6.5 копия от други документи по преценка на кандидата.
7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса лично от кандидатите или чрез пълномощник в Министерство на правосъдието - гр. София, ул. “Славянска” № 1, дирекция „Канцелария” от 09.30 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден. Документи по обикновена поща не се приемат.
8. Документите може да се подават по електронен път на електронна поща G_Kehayov@justice.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
9. Размерът на основната месечна заплата (ОМЗ) за длъжността е от 780 (седемстотин и осемдесет) лева до 2412 (две хиляди четиристотин и дванадесет) лева. Размерът на ОМЗ за длъжността се определя като минимум на размера на първа степен на нивото на ОМЗ и максимум – 60 % от сбора на минимума и максимума на трета степен на нивото на ОМЗ, съгласно Таблицата за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчитат размерите на достигнатите основни месечни заплати на служителите в същото ниво и степен на основна месечна заплата за длъжността, както квалификацията и професионалния опит на кандидата.
10. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Списъците на допуснатите/недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на министерството.
Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Канцелария“ от 09:30 ч. на 07.03.2023 г. до 17.30 ч. на 21.03.2023 г. включително.

Contact Information

Phone: 029237547

JobTiger Banner
JobTiger Banner