МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Младши експерт
София
full-time

Младши експерт

София full-time

Job Description

ОБЯВЛЕНИЕ
Министерството на правосъдието на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № ЧР-01-70/08.03.2023 г. на министъра на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „младши експерт“ в отдел „Оценка и анализ на документацията“, дирекция „Българско гражданство“ в Министерство на правосъдието, при следните условия:
Описание на длъжността: Длъжността е свързана с: осъществяване на експертен преглед на документите за съответствието им с нормативните изисквания; изготвяне на отговори по постъпили молби, жалби и предложения в областта на българското гражданство; въвеждане на данни в автоматизираната информационна система „Българско гражданство“.
1. Минималните изисквания по Класификатора на длъжностите в администрацията за заемане на длъжността са:
1.1 Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;
1.2 Професионален опит – не се изисква.
2. Професионална област на придобитото висше образование: право, икономика
3. Начинът за провеждане на конкурса е решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията (Министерство на правосъдието) и интервю.
4. Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат заявление по образец – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/, към което да приложат:
4.1 декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
4.2 копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага. Документите се предоставят в цялост с приложения и оформени съгласно нормативните изисквания.
4.3 копия от други документи по преценка на кандидата.
5. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса лично от кандидатите или чрез пълномощник в Министерство на правосъдието - гр. София, ул. “Славянска” № 1, дирекция „Канцелария” от 09.30 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден. Документи по обикновена поща не се приемат.
6. Документите може да се подават по електронен път на електронна поща K_Angelov@justice.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
7. Размерът на основната месечна заплата (ОМЗ) за длъжността е от 780 (седемстотин и осемдесет) лева до 2028 (две хиляди двадесет и осем) лева. Размерът на ОМЗ за длъжността се определя като минимум на размера на първа степен на нивото на ОМЗ и максимум – 60 % от сбора на минимума и максимума на трета степен на нивото на ОМЗ, съгласно Таблицата за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчитат размерите на достигнатите основни месечни заплати на служителите в същото ниво и степен на основна месечна заплата за длъжността в дирекция „Българско гражданство“, както квалификацията и професионалния опит на кандидата.
8. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Списъците на допуснатите/недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на министерството.

Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция „Канцелария“ от 09:30 ч. на 09.03.2023 г. до 17:30 ч. на 23.03.2023 г. включително.

Contact Information

Phone: 029237482

JobTiger Banner
JobTiger Banner