Общинска Банка
more than 300 служителя Apply See employer
Специалист банково обслужване във Филиал "Котел"
Котел
full-time

Специалист банково обслужване във Филиал "Котел"

Котел full-time

Responsibilities

• Предоставя консултации и продава ритейл продукти на нови и съществуващи клиенти (финансови продукти, срочни депозити, дебитни карти, кредитни карти, овърдрафти, застраховки и др.);
• Информира новите клиенти за продукти/услуги, които биха могли да представляват интерес за тях и ги консултира относно банковите дейности, продукти и услуги, които банката прилага по операциите си;
• Открива и води банкови сметки на физически лица и корпоративни клиенти в съответствие с Вътрешните правила на банката;
• Продава инвестиционно злато и юбилейни монети;
• Извършва в съответствие с приложимите нормативни изисквания касови трансакции в лева и валута (вноски, тегления, касови преводи, обмяна на валута и др.) на клиенти (физически лица и фирми), като предоставя високо качество на обслужване;
• Приема и изпълнява клиентски нареждания за банкови операции. Проверява правилно ли са оформени и подписани нарежданията от оторизираните или упълномощени лица. Изисква декларации за произход на средствата съгласно ЗМИП;
• Захранва, приема и освобождава касови наличности от/към други филиали;
• Идентифицира клиентите при първоначалното им регистриране в Банката и при приемане на нареждания за банкови операции;
• Подготвя сумата за изплащане при теглене на каса и я изплаща на клиента, при спазване на вътрешните правила на Банката;
• Следи касовите наличности във филиала и касовите наличности на АТМ устройствата, за които отговаря и организира трансфера между касите и главната каса във филиала;
• Отговаря за изпълнението на задълженията, описани в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и се отнася с повишено внимание за наличие на фалшиви банкноти и монети;
• Участва в комисия по получаване, отваряне, проверка и изпращане на ценни пратки;
• Извършва ежедневно приключване и равняване на физическите касови наличности на касата, за която отговаря, съобразно вътрешните правила;
• Спазва всички наредби, инструкции, правилници и записки по вътрешно-банковата информационна система, наредби на БНБ и общото законодателство;
• Информира новите клиенти за продукти/услуги, които биха ги заинтересували;
• Изготвя текущи и други справки при поискване, свързани с касовата дейност.

Requirements and necessary skills

• Професионален опит: минимум 1 (една) години опит във финансова институция;
• Познаване на нормативната база: законовите и подзаконови нормативни актове в областта на банковото дело; Търговски закон; Закон за счетоводството; Закон за задълженията и договорите; Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника към него; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Кодекс за социално осигуряване и др. нормативни актове;
• Сертификат за придобита квалификация като касиер Завършен курс на обучение по “Стандарт за разпознаване” и “Стандарт за годност” на български банкноти и монети и завършен курс за обучение за разпознаване на чуждестранни банкноти и монети, както и различни форми на професионална квалификация за изучаване и познаване на техническите параметри определящи истинността на различни валути са предимство;
• Много добра компютърна грамотност - MS Office, банков софтуер;
• Умения за работа в екип;
• Умения за обслужване и привличане на клиенти и предлагане на банкови продукти и услуги;
• Дискретност при работа с банкови документи;
• Способност за работа под напрежение.

We offer

Банката предлага:
------------------------------
• Възможност за развитие в авторитетна и стабилна финансова институция;
• Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
• Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
• Динамична и интересна работа в екип от професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване:
------------------------------------------------
• Актуална автобиография и
• Мотивационно писмо

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете документите си в срок до 08.04.2023 г. по електронна поща на адрес: jobs@municipalbank.bg или с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до отдел „Човешки ресурси“.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на Банката, както и във филиалите.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.
JobTiger Banner
JobTiger Banner