Общинска Банка
Специалист банково обслужване във Филиал "Люлин"
София, Люлин 3, Кооперативент пазар, Търг. център
длъжност на пълно работно време

Специалист банково обслужване във Филиал "Люлин"

София, Люлин 3, Кооперативент пазар, Търг. център длъжност на пълно работно време

Отговорности

• Предоставя консултации и продава ритейл продукти на нови и съществуващи клиенти (финансови продукти, срочни депозити, дебитни карти, кредитни карти, овърдрафти, застраховки и др.);
• Информира новите клиенти за продукти/услуги, които биха могли да представляват интерес за тях и ги консултира относно банковите дейности, продукти и услуги, които банката прилага по операциите си;
• Открива и води банкови сметки на физически лица и корпоративни клиенти в съответствие с Вътрешните правила на банката;
• Продава инвестиционно злато и юбилейни монети;
• Извършва в съответствие с приложимите нормативни изисквания касови трансакции в лева и валута (вноски, тегления, касови преводи, обмяна на валута и др.) на клиенти (физически лица и фирми), като предоставя високо качество на обслужване;
• Приема и изпълнява клиентски нареждания за банкови операции. Проверява правилно ли са оформени и подписани нарежданията от оторизираните или упълномощени лица. Изисква декларации за произход на средствата съгласно ЗМИП;
• Захранва, приема и освобождава касови наличности от/към други филиали;
• Идентифицира клиентите при първоначалното им регистриране в Банката и при приемане на нареждания за банкови операции;
• Подготвя сумата за изплащане при теглене на каса и я изплаща на клиента, при спазване на вътрешните правила на Банката;
• Следи касовите наличности във филиала и касовите наличности на АТМ устройствата, за които отговаря и организира трансфера между касите и главната каса във филиала;
• Отговаря за изпълнението на задълженията, описани в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и се отнася с повишено внимание за наличие на фалшиви банкноти и монети;
• Участва в комисия по получаване, отваряне, проверка и изпращане на ценни пратки;
• Извършва ежедневно приключване и равняване на физическите касови наличности на касата, за която отговаря, съобразно вътрешните правила;
• Спазва всички наредби, инструкции, правилници и записки по вътрешно-банковата информационна система, наредби на БНБ и общото законодателство;
• Информира новите клиенти за продукти/услуги, които биха ги заинтересували;
• Изготвя текущи и други справки при поискване, свързани с касовата дейност.

Изисквания и необходими умения

• Професионален опит: минимум 1 (една) години опит във финансова институция;
• Познаване на нормативната база: законовите и подзаконови нормативни актове в областта на банковото дело; Търговски закон; Закон за счетоводството; Закон за задълженията и договорите; Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника към него; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Кодекс за социално осигуряване и др. нормативни актове;
• Сертификат за придобита квалификация като касиер Завършен курс на обучение по “Стандарт за разпознаване” и “Стандарт за годност” на български банкноти и монети и завършен курс за обучение за разпознаване на чуждестранни банкноти и монети, както и различни форми на професионална квалификация за изучаване и познаване на техническите параметри определящи истинността на различни валути са предимство;
• Много добра компютърна грамотност - MS Office, банков софтуер;
• Умения за работа в екип;
• Умения за обслужване и привличане на клиенти и предлагане на банкови продукти и услуги;
• Дискретност при работа с банкови документи;
• Способност за работа под напрежение.

Ние Ви предлагаме

Банката предлага:
------------------------------
• Възможност за развитие в авторитетна и стабилна финансова институция;
• Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
• Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
• Динамична и интересна работа в екип от професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване:
------------------------------------------------
• Актуална автобиография и
• Мотивационно писмо

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете документите си в срок до 08.04.2023 г. по електронна поща на адрес: jobs@municipalbank.bg или с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до отдел „Човешки ресурси“.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на Банката, както и във филиалите.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.
JobTiger Banner
JobTiger Banner