Общинска Банка
more than 300 служителя Apply See employer
Началник отдел „Оперативен надзор на инвестиционния посредник“, към дирекция „Съответствие“
Sofia
full-time

Началник отдел „Оперативен надзор на инвестиционния посредник“, към дирекция „Съответствие“

Sofia full-time

Responsibilities

• Осъществява независим и постоянен контрол на дейността на „Общинска банка“ АД в качеството и на инвестиционен посредник, като следи и оценява адекватността и ефективността на мерките и процедурите, регламентирани във вътрешната организация на инвестиционния посредник и предлага мерки за отстраняване на несъответствията;
• Осигурява съответствие на дейността на Банката като инвестиционен посредник с приложимото местно и европейско законодателство и по-специално с изискванията на ЗПФИ, Директива 2014/65/ЕС и Регламент (EС) 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Делегиран регламент 2017/565 по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и актовете по прилагането им;
• Подпомага и контролира дейността на служителите, отговорни за извършваните от инвестиционния посредник услуги и дейности, с цел изпълнение на изискванията на приложимото право и вътрешните правила на Банката; извършва регулярни инструктажи и обучения;
• Следи за избягване на конфликти на интереси и признаци на злоупотреба с вътрешна информация, незаконно разкриване на вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти;
• Извършва текущи и последващи проверки на декларациите, сключените договори и други изискващи се документи, съставени от клиентите и служителите на Банката, като осъществява контрол на въведените данни и изпълнението по сключените договори във връзка с предоставени инвестиционни и допълнителни услуги и/или дейности;
• Проверява сключените сделки за законосъобразност, точно изпълнение на зададените параметри в нарежданията на клиентите и за съответствие с приложимите изисквания;
• Разглежда постъпили жалби на клиенти по отношение на инвестиционната дейност на Банката;
• Участва в дейността по своевременно имплементиране на националната и европейска правна рамка по отношение на инвестиционната дейност във вътрешната нормативна уредба на Банката или при реализирането на различни проекти, свързани с финансовите и капиталови пазари;
• Изготвя и предоставя на ръководството на Банката месечни и годишни доклади, свързани с дейността на Банката като инвестиционен посредник и по спазване на приложимото законодателство;
• Осъществява комуникация с регулаторните органи – КФН, БНБ, Централен депозитар, БФБ и др.

Requirements and necessary skills

• Висше икономическо и/или юридическо образование;
• Професионален опит: минимум 3 (три) години в сферата на дейност на длъжността;
• Добро познаване на Закон за пазарите на финансови инструменти, Закон за публичното предлагане на ценни книжа, Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закон за Комисията за финансов надзор, Закон за мерките срещу изпирането на пари, съответните наредби, насоки и указания от КФН и БНБ, приложимото европейско законодателство: MIFID II, MIFIR, EMIR;
• Защитени професионални сертификати (CFA, FRM и др.) са предимство;
• Компютърна грамотност: умения за работа с MS Office; работа с информационни системи като REUTERS/BLOOMBERG и Команс се считат за предимство;
Много добра компютърна грамотност - MS Office;
• Аналитични умения и умения за координиране и планиране;
• Способност за вземане на решения;
• Организираност, конфиденциалност и висока култура на поведение.

We offer

• Възможност за развитие в авторитетна и стабилна кредитна институция;
• Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
• Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
• Динамична и интересна работа в екип от професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване:

• Актуална автобиография и
• Мотивационно писмо

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете документите си в срок до 08.04.2023 г. по електронна поща на адрес: jobs@municipalbank.bg или с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до отдел „Човешки ресурси“.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на Банката, както и във финансовите й центрове.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.
JobTiger Banner
JobTiger Banner