Общинска Банка
more than 300 служителя Apply See employer
Деловодител-архивар в Централно управление
Sofia
full-time

Деловодител-архивар в Централно управление

Sofia full-time

Responsibilities

• Съхранява и опазва, в добър външен вид, предоставените му писма и пратки;
• Организира работата си, като спазва изискванията да предоставя на определено място и точно време всички документи и писма и др.;
• Приема, регистрира и изпраща в съответните структурни звена на банката входящата кореспонденция;
• Изпраща приключената документация по адреси на хартиен носител и по електронната поща;
• Води опис за преминалите през деловодството документи и осъществява контрол върху сроковете за тяхното изпълнение;
• Приема документи подлежащи на архивиране по опис и ги класифицира съгласно сроковете за съхранение и номенклатурата на делата;
• Създава описи на получените дела и извършва справочна дейност по архивните материали;
• Подготвя и предава документи за постоянно съхранение в архива на Банката;
• Подготвя и предава документи за унищожаване, въз основа на вътрешно-нормативните изисквания в Банката
• Приема, размножава и оформя постъпилите в архива материали.

Requirements and necessary skills

• Средно образование;
• Професионален опит: минимум 1 (една) години опит на сходна позиция (работата във финансова институция е предимство);
• Много добра компютърна грамотност - MS Office, умения за работа със специализиран софтуер за архивна дейност;
• Познаване на нормативната база: законовите и подзаконови нормативни актове в областта на водене и съхранение на архивни документи;
• Умения за работа в екип;
• Организираност, конфиденциалност и висока култура на поведение;
• Дискретност при работа с банкови документи;
• Способност за работа под напрежение.

We offer

Банката предлага:

• Възможност за развитие в авторитетна и стабилна финансова институция;
• Присъединяване към амбициозен и динамичен екип от професионалисти
• Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
• Широки възможности за професионално усъвършенстване и обогатяване на уменията;

Необходими документи за кандидатстване:

• Актуална автобиография и
• Мотивационно писмо

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете документите си в срок до 08.04.203 г. или по електронна поща на адрес: jobs@municipalbank.bg с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до отдел „Човешки ресурси“.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на Банката, както и във филиалите.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното п
JobTiger Banner
JobTiger Banner