Общинска Банка
more than 300 служителя Apply See employer
Експерт в отдел „Методология и организация на процеси“ Дирекция „Операции“
Sofia
full-time

Експерт в отдел „Методология и организация на процеси“ Дирекция „Операции“

Sofia full-time

Responsibilities

• Участва в изготвянето на методологичната рамка свързана с изготвянето на вътрешната нормативна уредба на Банката;
• Изготвя вътрешно-нормативни документи свързани с осъществяването на банковата и инвестиционната дейност;
• Изготвя бланки и формуляри, свързани с клиентското обслужване;
• Изготвя предложението за одобрение на вътрешно-нормативни документи;
• Участва съвместно със структурните звена на Банката в изготвянето на материали за обучения и участва в обучения на служителите от клонова мрежа на Банката;
• Поддържа и актуализира съдържанието на вътрешната информационна система (Интранет);
• Извършва анализ и описание на бизнес процесите в Банката, продукти, услуги, банкови практики, тенденции и предлага решения за нови процеси и оптимизиране на съществуващите продукти и услуги;
• Участва в управлението на проекти в отдела, поддържа и актуализира регистър с информация за управлението на проекти;
• Помага методически на бизнес-звената при изготвянето на документи и доклади, свързани с управлението на проекти и разработването на нормативна рамка в тази връзка;
• Докладва възникнали операционни събития по установения ред в Банката.

Requirements and necessary skills

• Висше икономическо, степен „Магистър“;
• Професионален опит: минимум 2 (две) години стаж в банкова сфера;
• Много добри познания в областта на банковата методология;
• Познаване на бизнес процесите, банковите операции и дейности;
• Много добро познаване на нормативната база, свързана с банковата дейност;
• Умения и познания за извършване на анализи и управление на проекти;
• Свободно владеене на английски език;
• Отлична Компютърна грамотност – умения за работа с офис приложения на MS, работа със специализиран банков софтуер;
• Умения за работа със система Flex Cube ще се считат за предимство;
• Отлични комуникативни умения; умения за координиране, планиране, способност за вземане на решения.

We offer

• Работна позиция в авторитетна и стабилна финансова институция;
• Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
• Разнообразни възможности за повишаване на квалификацията и усъвършенстване на знанията и уменията;
• Динамична и интересна работа в екип от професионалисти.


Необходими документи за кандидатстване:

• Актуална автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Предоставени референции от текуща или последна месторабота ще се считат за предимство.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете в срок до 08.04.2023 г. документите на адрес: jobs@municipalbank.bg или с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до отдел „Човешки ресурси“.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на Банката както и във филиалите й.
В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.
JobTiger Banner
JobTiger Banner