Общинска Банка
more than 300 служителя Apply See employer
Главен експерт в отдел „Счетоводство и отчетност на бюджетни организации“ в Дирекция „Финансово-счетоводна“
Sofia
full-time

Главен експерт в отдел „Счетоводство и отчетност на бюджетни организации“ в Дирекция „Финансово-счетоводна“

Sofia full-time

Responsibilities

• Участва при обработката, получаване и изпращане на ценни пратки;
• Контролира за своевременното и правилно отразяване на изпратените и получени ценни пратки в банката;
• Контролира разходите, свързани с инкасовата и касовата дейност в банката;
• Координира поръчките, доставките и търговията на покупко-продажбите с благородни метали, възпоменателни и инвестиционни монети с отговорните служители във филиалите на банката;
• Следи ежедневното равнение на наличностите от благородни метали и изделия от тях със салдата по счетоводните сметки, по които се отчитат;
• Изготвя ежедневни и периодични справки и отчети, необходими за управление на паричните наличности и наличностите на други ценности в банката;
• Участва в работни групи и проекти свързани с дейността на отдела/дирекцията;
• Участва в комисии за проверка на материално-отговорни лица, инвентаризации, преоценки на активи и други подобни;
• Участва в окомплектоването на първичните счетоводни документи към вторичните счетоводни регистри и подпомага своевременното им предаване за архивиране.

Requirements and necessary skills

• Висше икономическо образование;
• Професионален опит: минимум 3 (три) години в сферата на дейност на длъжността;
• Познаване на нормативната база: Закон за счетоводството, Наредба №18, много добри познания по счетоводната отчетност на банковите дейности и касовите операции, Указания на БНБ;
• Умения за работа с MS Office – WORD, EXCELL и умение за работа със специализиран счетоводен софтуер, ERP и др.;
• Способност и познание за определяне автентичността на банкноти в национална и чуждестранна валута – технически параметри, белези и т.н.;
• Организираност, конфиденциалност и висока култура на поведение;
• Професионален опит във финансова институция ще се счита за предимство;
• Способност за работа под напрежение;
• Комуникативност, умения за работа в екип.

We offer

• Възможност за развитие в авторитетна и стабилна кредитна институция;
• Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
• Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
• Динамична и интересна работа в екип от професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване:
---------------------------------------------------------
• Актуална автобиография и
• Мотивационно писмо

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете документите си в срок до 08.04.2023 г. на имейл адрес: jobs@municipalbank.bg или с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до отдел „Човешки ресурси“.


Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на Банката, както и във финансовите й центрове.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.
JobTiger Banner
JobTiger Banner