Община Лясковец
Началник на отдел "Местни приходи"
гр. Лясковец
full-time

Началник на отдел "Местни приходи"

гр. Лясковец full-time

Responsibilities

Изпълнението на длъжността включва:
- Ръководство, организация и контрол на дейността по администрирането на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) в съответствие с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
- Извършване на дейности свързани с установяване, обезпечаване и събиране на дължимите местни данъци и такси по реда на ДОПК и ЗМДТ, проверки за възстановяване на надвнесени или недължимо внесени суми по ЗМДТ на физически и юридически лица.
- Оказване на методическа и практическа помощ на данъкоплатците по прилагане на данъчното законодателство.

Requirements and necessary skills

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:
- Образование: висше;
- Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки”;
- Професионално направление: 3.8. Икономика (съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.);
- Минимална образователно-квалификационна степен: „Бакалавър”;
- Професионален опит: 3 години;
- Минимален ранг за заемане на длъжността: III младши;
- Знания в областта на нормативната уредба, свързана със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закона за държавния служител (ЗДСл.), Закона за администрацията (ЗАдм.), Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и др.
- Компетентности, съгласно Приложение № 1, т. 2 към чл. 15, ал. 1 и Приложение № 1а към чл. 15, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (НУРОИСДА):
▪ Управленска компетентност – да притежава умения за планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на отдела;
▪ Работа в екип – да притежава умения за управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
▪ Комуникативна компетентност – да притежава умения за ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
▪ Ориентация към резултати – стремеж към постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
▪ Фокус към клиента (вътрешен/външен) – стремеж към ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите;
▪ Професионална компетентност - да притежава професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността;
▪ Дигитална компетентност - да притежава знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност, и интервю.
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
5.1. Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.);
5.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
5.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
5.5. Автобиография.
Документите по т. 5 може да се подават по електронен път на електронна поща: obshtina@lyaskovets.bg, като в този случай заявлението по т. 5.1. и декларацията по т. 5.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Подаване на документи:
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Информационния център на Община Лясковец, гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1 или по електронен път, на адрес: obshtina@lyaskovets.bg, като в този случай заявлението по т. 5.1. и декларацията по т. 5.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случаите на подадени документи по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

We offer

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За заемане на длъжността по служебно правоотношение кандидатите трябва да отговарят на условията на чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл).
Информация за начина на определяне на размера на основаната заплата:
Основната месечна заплата на служителите в общинска администрация на Община Лясковец се определя по нива и степени, съгласно действащата нормативна уредба. Нивата на основните месечни заплати се определят въз основа на длъжностните нива в класификатора на длъжностите в администрацията.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време се определят в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата, определени с нормативен акт. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на непълно работно време се определят пропорционално на законоустановеното работно време.
Индивидуалната основна месечна заплата на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и притежават определения с Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1-ва от нивото на основната месечна заплата за длъжността.
Индивидуалната основна месечна заплата на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.
Допълнителна информация:
Обявлението за конкурса се публикува в Административния регистър по чл. 61, ал. 1, т. 4 от Закона за администрацията (ЗАдм.).
Обявлението за конкурса се публикува и в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на официалната интернет страница на Община Лясковец (www.lyaskovets.bg) съгласно изискванията на чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл.).
На официалната интернет страница на Община Лясковец и на информационното табло в Община Лясковец се обявят:
- обявлението за конкурса;
- списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и
- списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.
Краен срок за подаване на документите - 14 дни от публикуването на обявлението за конкурса.
* Когато срокът се брои по дни, не се брои денят на събитието или на момента, от който започва да тече срокът.
Срокът изтича в края на последния ден. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в първия следващ присъствен ден.

За допълнителна информация:
тел. 0619 / 2-20-55


Contact Information

Phone: 0619 2 20 55

JobTiger Banner
JobTiger Banner