Технически ръководител
София
длъжност на пълно работно време

Технически ръководител

София длъжност на пълно работно време

За нас

"БУЛТРАНСБИЛД" ЕООД е строителна фирма, създадена с изцяло частен капитал, чиито персонал е с над 20 години опит в гражданското и промишлено строителство. Основните услия на компанията са насочени във високото строителство и битовите и промишлени газопроводи. Дружеството работи само със сертифицирани по европейски стандарт материали, което гарантира качество на работата и добър краен продукт за възложители/инвеститори.

Отговорности

1. Осъществява непосредственото оперативно, техническо и административно ръководство на строителния обект;
2. Подробно проучва проектно сметната документация и работните чертежи;
3. Контролира и координира работата на подизпълнителите;
4. Упражнява контрол на строителната площадка; преглежда и предава работните проекти на изпълнителите;
5. Своевременно съставя актове на всички извършени работи и съставя нови актове на коригирани и впоследствие признати работи от инвеститора;
6. Следи за качественото и срочно изготвяне на отчетните документи;
7. Проверява калкулациите и парафира всички фактури за извършени услуги, получени материали, ползувана механизация и др.;
8. Изготвя и подписва нормираните планови задания, наряди и др.;
9. Подготвя заявките за материали, механизация, работна сила;
10. Изработва актовете, които подписва инвеститора;
11. Създава условия и полага грижи за професионалната подготовка и повишаване на квалификацията на работниците;
12. Осигурява необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната защита;
13. Не допуска извършване на работа при опасни и вредни за здравето условия;
14. Приема от бригадирите извършената работа по количество и качество;
15. Отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора;
16. Снема (закрива) обекта от отчет;
17. Извършва технологичен контрол на качеството на строителството и на материалите доставяни на обекта;
18. Контролира правилното подреждане и съхранение на строителните материали.

Изисквания и необходими умения

1. Образование: висше техническо, средно специално;
2. Професионален опит: трудов стаж по специалността;
3. Трябва да знае:
а) нормативните актове в областта на ТСУ и строителството
б) методите и технологията на извършваните СМР
в) свойствата и качествата на материалите
4. Отлични комуникационни умения;
5. Отлични организационни умения;
6. Компютърна грамотност - Windows; AutoCad; Офис пакет - Word, Excel, Outlook;
7. Владеенето на чужди езици е предимство

Информация за контакт

Телефон: +359 2 44 000 10

JobTiger Banner