БУЛТРАНСБИЛД ЕООД
Мениджър проекти в строителството
Sofia
full-time

Мениджър проекти в строителството

Sofia full-time

About us

"БУЛТРАНСБИЛД" ЕООД е строителна фирма, създадена с изцяло частен капитал, чиито персонал е с над 20 години опит в гражданското и промишлено строителство. Основните услия на компанията са насочени във високото строителство и битовите и промишлени газопроводи. Дружеството работи само със сертифицирани по европейски стандарт материали, което гарантира качество на работата и добър краен продукт за възложители/инвеститори.

Responsibilities

1. Изготвя оферти и организира изграждането, реконструкцията, разширението и модернизацията на строителни обекти.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Следи за спазването на проектната документация от страна на изпълнителите(работниците) и за точното извършване на строително-монтажните работи.
3. Планира количествата строителни материали, необходими за строителство и следи за правилното им разходване на обекта.
4. Осъществява снабдяването с необходимите материали, строителни съоръжения и механизация.
5. Организира и пряко участва в дейността по сключване на договори със строителни организации- подизпълнители, работници и др.
6. Контролира заплащането на извършените строително-монтажни дейности.
7. Извършва необходимата дейност по оформяне на документация относно предаването и въвеждането в експлоатация на завършените строителни обекти.
8. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

Requirements and necessary skills

1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше или средно инженерно или техническо образование.
Б) Трудов опит:
- 3г. трудов стаж по специалността;
- 3г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на Англисйки език – Задължително!
- владеене на втори или повече чужди езици ще се счита за предимство
- компютърна грамотност /AutoCad, Microsoft Office,/.
- умения за работа с офис- техника и специализиран софтуер.

Г) Поведенчески характеристики: добра комуникативност, способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): прецизен, организиран, лоялен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за устройство на територията;
- Правилник за приложение на ЗУТ;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието.

Contact Information

Phone: +359 2 44 000 10

JobTiger Banner