МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Старши експерт
град София
full-time

Старши експерт

град София full-time

Job Description

Министерството на правосъдието на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № ЧР-01-137/22.05.2023 г. на министъра на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „старши експерт” в отдел „Специализирани информационни системи и електронни услуги“, дирекция „Електронно правосъдие и регистри” в Министерство на правосъдието, при следните условия:
Описание на длъжността: Длъжността е свързана с изготвяне на становища, анализи, оценки, отговори на запитвания, индивидуални административни актове, издавани от министъра при осъществяване на специалната му компетентност по Закона за медиацията; Наредба № 8/2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост в частта дейност на Централно бюро за съдимост при Министерство на правосъдието; Наредба № 2 от 15.03.2007г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; изисквания за обучения за медиатори; реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора; подпомагане на дейностите по разработване на проекти на нормативни актове в български работни групи. Прилагане на Хагската конвенция от 05.10.1961 г., в сила за Република България от 30.04.2000 г.
1. Минималните изисквания по Класификатора на длъжностите в администрацията за заемане на длъжността са:
1.1 Образователно-квалификационна степен – бакалавър;
1.2 Професионален опит – да притежава най-малко минималния ранг за длъжността – IV младши или професионален опит – 2 години.
2. Професионална област на придобитото висше образование: Политически науки, Право, Национална сигурност, Администрация и управление.
3. Допълнителна квалификация – ползване писмено и говоримо на английски език.
4. Начинът за провеждане на конкурса е решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно Министерство на правосъдието и интервю.
5. Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат заявление по образец – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/, към което да приложат:
5.1 декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
5.2 копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага. Документите се представят в цялост с приложения и оформени съгласно нормативните изисквания;
5.3 копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /например: трудова книжка; служебна книжка; осигурителна книжка; удостоверение за осигурителен стаж (по образец УП – 3); удостоверение за осигурителен стаж и доход на самоосигуряващо се лице (по образец КРД – 13); официален документ за извършване на дейност в чужбина, издаден от компетентен орган или компетентно длъжностно лице; връчени длъжностни характеристики за съответните заемани длъжности/ или придобит ранг. Документите се представят в цялост и оформени съгласно нормативните изисквания;
5.4 копие на документ за владеене на английски език;
5.5 копия от други документи по преценка на кандидата.
6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса лично от кандидатите или чрез пълномощник в Министерство на правосъдието - гр. София, ул. “Славянска” № 1, дирекция „Канцелария” от 09.30 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден. Документи по обикновена поща не се приемат.
7. Документите може да се подават по електронен път на електронна поща G_Kehayov@justice.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
8. Размерът на основната месечна заплата (ОМЗ) за длъжността е от 780 (седемстотин и осемдесет) лева до 2208 (две хиляди двеста и осем) лева. Размерът на ОМЗ за длъжността се определя като минимум на размера на първа степен на нивото на ОМЗ и максимум – 60 % от сбора на минимума и максимума на трета степен на нивото на ОМЗ, съгласно Таблицата за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчитат размерите на достигнатите основни месечни заплати на служителите в същото ниво и степен на основна месечна заплата за длъжността в дирекция „Електронно правосъдие и регистри“, както квалификацията и професионалния опит на кандидата.
9. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Списъците на допуснатите/недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на министерството.

Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Канцелария" от 09:30 на 23.05.2023 г. до 17:30 на 06.06.2023 г. включително.

Contact Information

Phone: +359 2 9237 547

JobTiger Banner