Българска народна банка
Системен администратор в отдел „Информационна сигурност и мрежи“, дирекция „Информационни системи“
София
под-изпълнител, свободна практика

Системен администратор в отдел „Информационна сигурност и мрежи“, дирекция „Информационни системи“

София под-изпълнител, свободна практика

Описание на позицията

Изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

• Специалност – в областта на информатиката, математиката, икономиката, изчислителната/комуникационната техника, автоматизацията;

• Ниво на владеене на английски език (писмено и говоримо) – В1 според Европейската езикова рамка;

• Основни познания по мрежови операционни системи;

• Задълбочени познания по компютърни комуникации, включително VoIP;

• Задълбочени познания по базовите IP маршрутизиращи и комутиращи протоколи (routing and switching);

• Познания и опит в администриране на Cisco оборудване;

• Опит с администриране, конфигуриране и внедряване на комутатори, маршрутизатори и други комуникационни устройства;

• Познания в областта на информационната сигурност;

• Опит в изготвяне на техническа документация;

• Добро владеене на поне една от следните мрежови операционни системи: IBM AIX, Linux, MS Windows;

• Познания и интерес в тенденциите на развитие на съвременните комуникационни и информационни технологии;

• Добри комуникационни умения и умения за работа в екип;

• Способност за бързо и компетентно разрешаване на проблеми.

За предимство ще се считат:


− познания и опит в областта на виртуализационните технологии;

− познания и опит по администриране на системи за информационна сигурност;

− професионален опит на подобна позиция.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 30.06.2023 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02/9145 1455 и 02/9145 1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Информация за контакт

Телефон: 02 9145 1275

JobTiger Banner