Младши експерт
София
длъжност на пълно работно време

Младши експерт

София длъжност на пълно работно време

За нас

Институтът по публична администрация е една от няколкото институции, предоставящи обучение на служителите в държавната администрация, но е единствената, провеждаща обучения за професионално и служебно развитие по силата на Закона за държавния служител.

Защо да изберете ИПА?
Искате да вземете активно участие в разработване и организиране на обучения за професионалното развитие на служителите в държавната администрация?
Искате да сте част от процесите по модернизиране на българската администрация?
Искате да допринесете за популяризирането на добрите практики в държавната администрация?
Искате да участвате в процеса по изготвяне на изследвания и анализи в подкрепа на доброто управление?

Отговорности

• Да подпомагате организационно цялостния процес на подготовка, провеждане и отчитане на обученията, съгласно Вътрешните правила за учебната дейност;
• Да участвате в организирането на обучения по поръчка от административните структури;
• Да осигурявате логистично провеждането на годишни срещи, конференции и конкурси на ИПА;
• Да участвате в извършването на проучвания, анализи и оценки, свързани с дейността на института;
• Да подпомагате осъществяването на международната дейност на института;
• Да участвате в изпълнението на проекти по оперативни програми, по които ИПА е бенефициент
• Да съгласувате с директора на дирекцията осъществяването на дейностите и да предлагате при необходимост мерки за подобряване на работата на дирекцията;


Образци на документи и начин на кандидатстване може да намерите на страницата на Института по публична администрация, раздел "Кариери".

Краен срок за подаване на документи - 17.10.2022 г. 17:30

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на ИПА - гр. София, ул. Аксаков № 1, ет. 3, стая 303 или по електронен път чрез електронен подпис.

Информация за допуснати кандидати и резултати от конкурса ше бъдат обявени на интернет страницата на ИПА, раздел "Кариери".

Начин на провеждане на конкурса:
Решаване Тест за общи компетентности и познания за държавната администрация съгласно глава четвърта от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Интервю.
Резултатите от теста са основание за отстраняване от участие в процедурата.

Кандидатите следва предварително да се регистрират със собствен имейл и парола в Портала за работа в държавната администрация на адрес https://jobs.government.bg/, където след успешна регистрация ще получат персонален идентификационен номер (ПИН).

Важно: Кандидатите, които вече имат регистрация на портала следва да използват съществуващата си регистрация. При забравена парола да се следват стъпките за възстановяване на паролата.

Тестът за общи компетентности и познания за държавната администрация се провежда чрез тестови задачи, разделени в два модула („Общи компетентности" и „Познания за държавната администрация"). Тестът се провежда в онлайн среда чрез платформа, достъп до която кандидатите имат чрез потребителско име (имейл), парола и ПИН.

Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДС;
3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

Изисквания и необходими умения

Образователно-квалификационна степен – висше, „професионален бакалавър по …“;
Професионален опит – не се изисква;
Компютърни умения - добри умения за работа с MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet, електронна поща и офис техника.
Основни познания в областта на организация на обучения и форуми.
Владеене на поне един чужд език, препоръчително английски.

Ние Ви предлагаме

Какво предлага ИПА на своите служители?
• Възможност за гъвкаво работно време с променливи граници;
• Възможност за работа от разстояние;
• Допълнителен платен годишен отпуск;
• Средства за представително работно облекло;
• Възможност за участие в разнообразни обучения за професионална квалификация;
• Приятна работна среда;
• Възможност за допълнително възнаграждение;
• Всички лични социални и здравни осигуровки за сметка на ИПА.

Информация за контакт

Телефон: 0887744601

JobTiger Banner
Zaplatomer Banner