Българска народна банка
Експерт в дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“
София
full-time

Експерт в дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“

София full-time

Job Description

Обща характеристика на длъжността:

Пряко подпомагане дейността на директора и на началниците на отдели в дирекция „Преструктуриране на кредитни институции” при изпълнение на задълженията им и съдействие при осъществяване на функционалните връзки в рамките на дирекцията, между дирекцията и останалите структурни звена в БНБ, както и връзките с Единния съвет за преструктуриране (ЕСП). Изпълнение на административни задължения, както и организационни и координационни задачи. Следене на документооборота и спазването на срокове, както и съдействие при подготовката на кореспонденцията на дирекцията.

Минимални изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

• Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);

• Организационни умения.

С предимство ще се ползват кандидатите, които познават националната и европейска правна рамка в областта на преструктурирането и банковото дело, както и тези, които имат опит в тази сфера.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще включва тест в областта на статута на БНБ и дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“ и проверка на нивото на владеене на английски език.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи. Препоръки от бивши/настоящи работодатели и/или от лица от академичните среди (за кандидати без професионален опит до момента) е предимство.

За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 29.09.2023 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Contact Information

Phone: 02 9145 1275

JobTiger Banner
Zaplatomer Banner