Работник кухня
София
длъжност на пълно работно време

Работник кухня

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

1. Извършва предварителна и последваща обработка на продуктите (измиване, почистване, нарязване и др. необходими действия).
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. След доставяне на поръчаните продукти ги пренася и подрежда на определените места в склада и кухненските помещения.
3. Измива кухненските съдове, машините и съоръженията.
4. Почиства и поддържа кухненските и подготвителните помещения, хладилните и складовите помещения според изискванията на вътрешните правила.
5. Изпълнява и други конкретни задачи, свързани със задълженията за изпълнение на длъжността.

Изисквания и необходими умения

Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инвентар, продукти.
2. Носи отговорност при установени липси от помещенията за съхранение на продукция и посуда, до които има достъп.
3. Носи отговорност при неправилна обработка на продукция и повреда на посуда в резултат на невнимателни действия.
По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност, хигиенно - санитарните изисквания при работа с храни.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Не допуска до кухнята външни лица.
6. Постоянно използва работно облекло и лични предпазни средства в кухнята.
7. Следи за спазване на всички санитарно - хигенни изисквания за производство на храни, като не допуска употребата на негодни или с изтекъл срок продукти.
8. Спазва стриктно правилата за употреба на измиващи и дезинфектиращи препарати.

Ние Ви предлагаме

Гъвкаво работно време - 6 или 8 часа
Заплата и осигуровки спрямо българското законодателство
Безплатна консумация
Обучение и възможност за акариерно развитие
JobTiger Banner
Zaplatomer Banner