МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
1 /една/ щатна бройка за длъжността „главен експерт” в отдел „Координация на политики в съдебната система“, дирекция „Стратегическо развитие и програми“
Sofia
full-time
Between 2000 and 3000 bgn

1 /една/ щатна бройка за длъжността „главен експерт” в отдел „Координация на политики в съдебната система“, дирекция „Стратегическо развитие и програми“

Sofia full-time Between 2000 and 3000 bgn

Job Description

Министерството на правосъдието на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № ЧР-01-92/29.04.2024 г. на министъра на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „главен експерт” в отдел „Координация на политики в съдебната система“, дирекция „Стратегическо развитие и програми“, при следните условия:
1. Описание на длъжността: Длъжността е свързана с: ефективно и своевременно изготвяне на експертни правни анализи и становища на действащото законодателство и на предложения за законодателни промени във връзка с изпълнението на мерките, свързани с реформа в съдебната система, включително и по Механизма за сътрудничество и оценка на Европейската комисия; участие в разработването на стратегически, програмни и планови документи, свързани с развитието на правосъдната система; подпомагане ефективната работа на дейността на съветите, председателствани от министъра на правосъдието.
2. Минималните изисквания по Класификатора на длъжностите в администрацията за заемане на длъжността са:
2.1 Образователно-квалификационна степен – магистър;
2.2 Професионален опит – да притежава най-малко минималния ранг за длъжността III младши или професионален опит – 3 години.
3. Професионална област на придобитото висше образование: право с придобита юридическа правоспособност;
4. Допълнителна квалификация – владеене на английски, френски или немски език.
5. Начинът за провеждане на конкурса е решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно Министерство на правосъдието и интервю.
6. Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат заявление по образец – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/, към което да приложат:
6.1 декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
6.2 копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага. Документите се представят в цялост с приложения и оформени съгласно нормативните изисквания;
6.3 копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност, ако е издадено преди 1 март 2011 г. В случай, че удостоверение е издадено след 1 март 2011 г., информацията се събира по служебен път;
6.4 копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (например: трудова книжка; служебна книжка; осигурителна книжка; удостоверение за осигурителен стаж (по образец УП – 3); удостоверение за осигурителен стаж и доход на самоосигуряващо се лице (по образец КРД – 13); официален документ за извършване на дейност в чужбина, издаден от компетентен орган или компетентно длъжностно лице; връчени длъжностни характеристики за съответните заемани длъжности) или придобит ранг. Документите се представят в цялост и оформени съгласно нормативните изисквания;
6.5 копия от документи, удостоверяващи владеене на английски, френски или немски език;
6.6 копия от други документи по преценка на кандидата.
7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса лично от кандидатите или чрез пълномощник в Министерство на правосъдието - гр. София, ул. “Славянска” № 1, дирекция „Канцелария” от 09.30 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден. Документи по обикновена поща не се приемат.
8. Документите може да се подават по електронен път на електронна поща M_Aksentieva@justice.government.bg, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
9. Размерът на индивидуалната основната месечна заплата за длъжността е 2000 (две хиляди) лева за първа степен на нивото на основната месечна заплата, 2500 (две хиляди и петстотин) лева за втора степен на нивото на основната месечна заплата; 2700 (две хиляди и седемстотин) лева за трета степен на нивото на основната месечна заплата, съгласно Таблица за размерите на основните месечни заплати по нива и степени за длъжностите в Министерство на правосъдието, по Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите на служителите в Министерството на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-479/18.12.2023 г. на министъра на правосъдието.
10. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Списъците на допуснатите/недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на електронната страница на министерството.


Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. „Славянска“ № 1, дирекция "Канцелария" от 09.30 ч. на 09.05.2024 г. до 17.30 ч. на 23.05.2024 г. включително.

Contact Information

Phone: 029237482

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner