Клийнтех България ООД
Старши експерт „Международни проекти“
София
длъжност на пълно работно време
От 4000 до 5000 лв.

Старши експерт „Международни проекти“

София длъжност на пълно работно време От 4000 до 5000 лв.

За нас

Клийнтех България e бизнес мрежа за чисти технологии, иновации и устойчиво развитие. Организацията работи активно в посока въвеждане на ресурсно ефективни решения, водещи до преминаване към нови бизнес модели за преход към ниско въглеродна и кръгова икономика. Клийнтех България е официален партньор на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ) – звено на ЕК, в направленията Климатични промени, Устойчиво производство, Градска мобилност, Култура и креативни индустрии; Координатор и партньор е в редица международни проекти Хоризонт Европа, INTERREG, Life +, ЕРАЗЪМ+ и участва активно в множество национални програми и инициативи.

Отговорности

Старши експертът отговаря за подготовка, подаване и управление на проектни предложения към хоризонталните програми на Европейската комисия, както и към национални и местни грантови схеми и механизми за финансиране. Тези задължения включват преглед на подходящи програми, анализ на възможности за финансиране, изготвяне на проектни концепции и подаване на различните проекти. Паралелно, старши експертът „Международни проекти“ участва пряко в управлението и изпълнението на текущи проекти на организацията, което предполага активна комуникация с международни консорциуми и звена на Европейската комисия, координация с партньори на местно ниво и предоставяне на актуална информация за възможности към българските институции, стартъпи, бизнес и научни организации.

Като старши експерт „Международни проекти“ Вие ще:
• Участвате в идентифицирането на подходящи програми подготовката на проектни предложения и подготовката на резюмета по тях;
• Изготвяте концепции, координирате включването на партньори в консорциуми по проекти и структурирате работата им;
• Участвате пряко в разписването и подаването на проектни предложения;
• Следите напредъка на текущи проекти и редовно давате предложения за подобрения в програмите за изпълнение на дейностите;
• Управлявате комуникацията с мениджмънт екипа от името на различни екипи по проекта;
• Подготвяте презентации и доклади за напредъка по проектите и комуникирате органите на ЕК и/или УО;
• Отговаряте пряко за изготвяне и подаване на междинни и крайни отчети по текущите проекти.
• Работите в динамична среда с креативен и мотивиран екип;
• Имате конкретно възнаграждение и бонуси;
• Получите възможност за професионален растеж и развитие в динамична и иновативна компания;
• Участвате в международни конференции и форуми, организирани от Европейската комисия и нейните структури;
• Участвате в регулярни пътувания в страната и чужбина, партньорски срещи, форуми и обучения;

Изисквания и необходими умения

• Висше образование, минимум степен „Бакалавър“;
• Мин. 5 години опит в управлението на европейски и национални програми;
• Много добри познания при подготовката, подаването, управлението и отчитането на проекти;
• Отлични умения за управление на време, екипи и ресурси;
• Отлични комуникационни и презентационни умения и способност за работа в екип;
• Способност за анализ и решаване на проблеми;
• Отлично владеене на английски език - писмено и устно;
• Компютърна грамотност;
• Интереси в сферата на зеления и дигитален преход, устойчиво развитие, кръгова икономика;
• Възможност за пътуване.

Ако разполагате с подходящия опит и умения за тази позиция, моля изпратете автобиография и портфолио от изпълнени проекти в отворен формат (имена и описания на проектите, вашата роля в изпълнението и финансираща програма). Търсим само кандидати с опит.

Получени кандидатури, които не отговарят на описания профил, няма да бъдат разглеждани.

Ние Ви предлагаме

Ако Вие сте активен и амбициозен човек, имате опит и професионален интерес в теми, свързани с иновации, зелен и дигитален преход, индустриална трансформация, развитие на обучителни програми и тн. и сте мотивиран да работите в динамична международна среда, тази позиция предоставя множество професионални възможности за Вас!

Ще имате възможността да се развивате в екип от професионалисти в управлението на проекти, да приложите и надградите вашата експертиза и да допринесете към споделената ни мисия да подкрепяме иновациите в България и да осигурим достъп до множество европейски възможности.

Информация за контакт

Телефон: +359 889 394 036

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner