Cross Source
Счетоводител
Shumen
full-time

Счетоводител

Shumen full-time

Job Description

Във връзка с разширяване на дейността ни, търсим Счетоводител.

Отговорности:

• Приема и обработва първични счетоводни документи, спазвайки законовите и фирмените изисквания.
• Води възложените сметки, които обработва с цел навременно и точно плащане на доставчици, формиране на себестойност на продукция, коректно и своевременно отразяване на фирмените счетоводни операции.
• Активно участва във въвеждането на нова ERP система на компанията, познава системата и нейните функционалности в контекста на текущата си работа, дава препоръки и сигнализира за отклонения.
• Отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи, за тяхното съответсвие с нормативните изисквания за наличие на раквизити, и основание за признаване на съответните разходи/приходи.
• Отговаря за вярността и коректността на информацията, която се представя на ръководството и длъжностните лица.
• Подпомага Главен счетоводител при изготвянето на Годишните финансови отчети, както и при изготвянето на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси и годишния баланс на предприятието.
• Извършва проверки по извлечения и справки от аналитични и синтетични сметки с цел проверка и потготовка на данни за статистически отчети и формуляри.
• Следи разчетите с търговските партньори и извършва необходимите счетоводни операции по прихващане, уточняване и коригиране на същите.
• Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности.
• Оказва съдействие на проверяващите органи при наличието на данъчни и митнически проверки във фирмата.
• В зависимост от поставените задачи - обработва вносни митнически декларации, протоколи, фактури и други данъчни документи, води касова книга, създава или участва в одобрение на платежни нареждания, създава или обработва първични и вторични счетоводни документи, участва в периодичното и годишно приключване, участва в изготвянето на данъчни отчети, изготвя справки и отчети.
• Информира се за промени в данъчните закони и прилага наученото в работа.
• Участва в организираните вътрефирмени обучения.

Изисквания към кандидатите:

• Висше икономическо образование - Счетоводство и контрол, Финанси.
• Опит на позиция Счетоводител минимум 3 години.
• Опит със счетоводен софтуер.
• Отлична компютърна грамотност.
• Познаване на действащото счетоводно, данъчно и осигурително законодателство.
• Отговорност, комуникативност, способност за работа в екип, организираност, самоинициативност.

Ние предлагаме:

• Работа в бързоразвиваща се компания.
• Вътрешнофирмени и външни обучения.
• Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство.
• Атрактивен социален пакет.
• Млад и динамичен екип.
• Отлична работна среда.

Cross Source LTD - Recruitment Agency (license № 2767 from 21.03.2019)

Contact Information

Phone: 0897 902220

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner